Impregerinsverk, i förgrunden gårdsplan

Impregneringsplats Södra Vi

Södra Vi impregneringsverk

SGU ansvarar för att 2022-2024 genomföra åtgärdsförberedande utredningar, undersökningar och projektering inför efterbehandling av Södra Vi före detta impregneringsplats i Vimmerby kommun. Projektet finansieras av Naturvårdsverket och Stabsuecia via Länsstyrelsen Kalmar Län.

Strax norr om samhället Södra Vi i Vimmerby kommun har träimpregnering bedrivits sedan början av 1900-talet. Kreosotimpregnering förekom mellan åren 1953–1998 och CCA-impregnering upphörde 2003. Impregneringsverksamheten har medfört att jord och grundvatten är förorenade av främst arsenik och kreosot. Även andra metaller kopplade till verksamheten förekommer i lägre halter. Kreosot har spridits djupt i marklagren och grundvattnet medan spridningen av arsenik och andra metaller är mer begränsad.

Den senaste undersökningen genomfördes 2012-2015 inom ramen för en huvudstudie bekostad av Stabsuecia AB, som drivit verksamheten och även fortsättningsvis har ett delansvar. Huvudstudien omfattade en översiktlig undersökning av jord, ytvatten, grundvatten och sediment. Även miljö- och hälsoriskerna och lämpliga åtgärdsalternativ utreddes.

De övergripande åtgärdsmålen för området är att:

  1. Området ska kunna användas som industriområde utan oacceptabla hälsorisker för människor som arbetar inom området eller för vuxna och barn som besöker området.
  2. Föroreningarna inom området ska inte påverka möjligheterna att använda sjön Krön för fiske och rekreation eller påverka dess naturvärden negativt.
  3. I framtiden ska det vara möjligt att i närområdet använda grundvatten för dricksvattenändamål utan hälsorisk. Spridning av föroreningar ska inte leda till att dricksvattennormen överskrids i grundvatten ca 200 m nedströms källtermen.
  4. Marken inom det aktuella området ska uppfylla de krav på ekologiska funktioner som den planerade markanvändningen kräver.

Riskbedömningen i huvudstudien visade på att föroreningarna inom området innebär risker för både människor och miljö som inte kan anses vara acceptabla. De exponeringarna som har störst betydelse utgörs av föroreningsspridning till grundvatten, exponering av människor via intag och kontakt med jord, exponering av människor via inandning av damm, samt påverkan på markmiljö och ytvatten. När det gäller ytvatten och sediment görs bedömningen att miljörisker inte kan uteslutas avseende zink, arsenik och kreosot i Rockebäckens vatten och sediment, medan det för sjön Krön inte bedöms finnas några risker orsakade av föroreningar från impregneringsanläggningen.  

Ett avtal som reglerar omfattning och åtgärdslösning för efterbehandlingen är upprättat mellan Länsstyrelsen i Kalmar Län och Stabsuecia AB. Planerad åtgärdsteknik utgörs av schakt och behandling med jordtvätt samt rening av grundvatten.

SGU är huvudman för projektets åtgärdsförberedelse. Under 2022 till 2024 planeras kompletterande utredningar och undersökningar samt genomförande av projektering. Det som ligger närmast att se över är åtgärdsbehovet utifrån riskerna samt lämplig åtgärdsteknik för de olika delområden som ska åtgärdas. Åtgärdsförberedelserna som SGU bedriver bekostas genom bidrag från Länsstyrelsen i Kalmar Län som utgörs av medel från Naturvårdsverket och Stabsuecia.

Fastigheterna som berörs är Vimmerby Vi 48:1, 23:1, 14:1, 14:3 och 54:1, men även fastigheterna Vimmerby Vi 55:2, 4:20, 20:1 samt Skärstad 1:23 kan komma att beröras av undersökningar och kommande saneringsåtgärd. Aktuella fastighetsägare kommer att kontaktas inför undersökningarna.

Karta-områden.png

Kartan visar delområden samt vilken typ av verksamhet som har bedrivits på respektive yta.

Under våren 2024 genomförs provtagningar av området för att slutligt fastställa de områden som ska åtgärdas. Sanering av området kan tidigast starta 2025 under förutsättning att projektmedel ställs till förfogande.

Projektet bedrivs i nära samarbete med Vimmerby kommun, Länsstyrelsen i Kalmar Län och Stabsuecia.

Kontaktperson Länsstyrelsen: Anders Svensson

Kontaktperson Vimmerby kommun: Joakim Svensson

Senast granskad 2024-03-13