Vy mot sjön Örlen.

Vy mot sjön Örlen av allmän yta och privata bostäder Strandstaden, Fagersanna, juni 2015.

Foto: SGU.

Dioxin och sågverk

Sverige är en skogsnation med en industrihistoria som sträcker sig långt tillbaka i tiden. Inom cirka 4000 områden har det tidigare funnits eller finns än idag sågverk. Ungefär 750 av dem tillhör branschen ”sågverk med doppning”. Vid många av dessa har virke behandlats genom doppning som skydd mot blånadsskador. Det har gett upphov till ett stort antal områden med framför allt dioxinförorening i marken.

Sveriges geologiska undersökning, SGU, har hittills hanterat ett femtontal sågverksområden där doppning med ämnet klorfenol förekommit. SGU har arbetat med både utredningar och åtgärder inom dessa områden. I ett dokument har vi sammanfattat våra erfarenheter och beskrivit det arbetssätt för riskbedömning av dioxinförorenade områden som SGU använt i några av våra projekt.

Genom tre fallstudier har vi försökt konkretisera hur ett möjligt tillvägagångssätt för att genomföra en fördjupad riskbedömning av dioxinförorenade områden kan se ut. På detta sätt hoppas vi kunna bidra till en ökad tillämpning av de fördjupade tillvägagångssätt som finns för riskbedömning. Kanske kan det också inspirera till utveckling av angreppssätt och fördjupningar av riskbedömningar för branschkategorin ”sågverk med doppning”, och eventuellt även för andra branscher. Förhoppningsvis kan det också i förlängningen öka effektiviteten i åtgärdsarbetet, både sett till utredningstider, miljö- och hälsonytta och kostnader.

Ladda ner rapporten Erfarenhetsåterföring dioxinförorenade sågverksområden (pdf, nytt fönster)

Dioxiner är mycket giftiga och lagras i kroppens fett, vilket gör att halterna i kroppen ökar med ökande ålder. I Sverige har barn en hög bakgrundsbelastning för dioxin från mjölk, kött och fet fisk (bland annat från Östersjön). Det är därför viktigt att de inte exponeras ytterligare, till exempel för höga dioxinhalter från ett förorenat område.

Läs mer om vårt arbete med dioxinförorenade områden här: