Utsnitt karta.

Kartvisare Maringeologi

Kartvisaren ”Maringeologi” innehåller uppgifter om jordarternas och bergens utbredning på havsbottnen inom svenskt kontinentalsockelområde. Här finns information om bottenmaterial, olika sediments mäktighet och bildningssätt, och innehåll av organiskt material.

 

Informationen kan användas som underlag vid beslutsfattande och planering, exempelvis inom havsplanering, habitatmodellering och miljökonsekvensutredningar. Den utgör också viktigt underlag vid biologiska inventeringar och för Försvarsmakten. De lösa avlagringarna på havsbottnen är en förutsättning för växt och djurliv i havet, och för att kunna planera och fatta rätt beslut gällande våra hav behövs information om vad som döljer sig under ytan.

Kartvisaren består av fyra huvudlager varav tre är lagren Maringeologi 1:500 000, 1:100 000 samt 1:25 000. I dessa ges bland annat information om sedimentets horisontala utbredning. Ett så kallat tunt ytlager av bottenmaterial, med en mäktighet mindre än 50 cm, beskriver även avsättningen i den allra översta delen. Det fjärde lagret marina sedimentprover visar i punktform vart och vad som provtagits inom svenskt territorialhav och svensk ekonomisk zon (EEZ) samt information om organiska miljögifter och metaller och näringsämnen i sediment.

Senast granskad 2023-11-23