Årsredovisning

SGU-Årsredovisning-2022.jpg

Läs SGU:s Årsredovisning 2022

Generaldirektörens förord

Efter ett par år starkt präglade av pandemin växlade fokus under 2022 mot geopolitik och säkerhet. Rysslands angrepp på Ukraina slog freden i Europa i spillror och har orsakat ett oerhört mänskligt lidande. Kriget har också fått kraftiga följdverkningar på omvärlden, och SGU var tidiga att påtala att kriget skulle få stor påverkan på försörjningen av kritiska råvaror för Sverige och EU. Den geopolitiska utvecklingen har tydligt accentuerat behovet av ökad försörjningstrygghet av såväl energi som råvaror, inte minst innovationskritiska metaller och mineral.

SGU:s verksamhet bidrar på en rad områden till detta. Inom vårt främjandeuppdrag har vi producerat information för och om mineralnäringen i Sverige. Vi har arbetat vidare med regeringsuppdraget kring sekundära resurser för att öka möjligheterna till hållbar utvinning av mineral och metaller från gruvavfall. Vi har även utrett och föreslagit alternativa kalkstensförekomster till fyndigheten i Slite på Gotland som en del i Tillväxtanalys regeringsuppdrag om alternativ försörjning av cement. Råvaruförsörjning kopplat till elektrifiering är en del i det regeringsuppdrag där Energimyndigheten, SGU och Naturvårdsverket utrett Sveriges roll i en europeisk värdekedja för batterier. Under hösten presenterade vi tolv konkreta förslag för att främja utvecklingen för en hållbar batterivärdekedja som vi hoppas att riksdag och regering tar till sig.

På energiområdet har SGU bidragit med expertis och maringeologiska underlag i Energimyndighetens regeringsuppdrag att peka ut områden där havsbaserad vindkraft kan bidra till ökad elproduktion. Den 1 juli ändrades beslutsordningen i undersökningstillstånd avseende kontinentalsockeln. SGU fattar nu beslut i de flesta ärenden, något som bland annat möjliggör en snabbare beslutsprocess med betydelse för utbyggnaden av havsbaserad vindkraft. För att ytterligare kunna effektivisera tillståndsprocesserna har SGU hemställt till regeringen om en översyn av den omoderna kontinentalsockellagen.

Vi har undersökt bottensediment på olika platser och kan nu presentera resultaten, bland annat oväntat höga halter av fluorerade ämnen, PFAS, i Bottenviken och Bottenhavet. Vi har också publicerat rapporter från undersökningar av sjöar och vattendrag inom regeringsuppdraget om Förorenade sediment. Syftet med undersökningarna är att öka kunskapen om förorenade sedimentområden och få ett mer kostnadseffektivt åtgärdsarbete.

Under året har vi arbetat efter vår plan för kartläggning och nio län har fått nya och uppdaterade jordartsdata. Vi har också utfört berggrundskartering i Trafikverkets infrastrukturprojekt E20. Vi har även arbetat enligt vår handlingsplan för klimatanpassning där vi prioriterat de områden där SGU:s insatser bedömts göra störst samhällsnytta. Ett område är klimatmodellering som utförs i samarbete med SMHI, och som under 2022 också börjat att användas för prognostisering av långsiktiga förändringar i grundvattennivåer och grundvattenbildning till följd av ett förändrat klimat. Detta var också ett av de teman som diskuterades när SGU i oktober stod värd för Grundvattendagarna som samlar stora delar av grundvattenbranschen i Sverige.

Under året har vi också tagit flera steg på vår digitaliseringsresa. Vi arbetar med att rensa ut gammalt och skapa en struktur för en förflyttning framåt. Det föråldrade budget- och prognosverktyget avvecklas och integreras med affärssystemet, samtidigt som en ny ekonomimodell har tagits fram för bättre möjligheter till styrning och uppföljning. Ett nytt intranät tas fram och vi förbereder oss för att ansluta till Statens servicecenters lönerelaterade tjänster. Vi har också utvecklat en ny IT-plattform för insamling av geologisk information för berggrundskartering.

Sammanfattningsvis kan jag konstatera att 2022 har varit ett intensivt år i hela organisationen. Vi har levererat väl på våra uppdrag och utnyttjat våra anslag maximalt. SGU fick också ett högt anseende bland Sveriges myndigheter i Kantar Sifos årliga undersökning, en trevlig bekräftelse på att vi gör ett bra jobb. Vi upplever en ständigt ökande efterfrågan på vår information och kompetens, och kan inte se att detta kommer att minska under de kommande åren. Tvärtom ser vi att FIMM-utredningen, men även regeringsuppdraget för en hållbar värdekedja för batterier, lyfter förslag till nya, utökade uppgifter för SGU. Framför allt handlar det om ett ökat behov av geologisk information för att trygga mineralförsörjningen.

Under första halvåret 2023 då Sverige har ordförandeskapet i EU kommer flera av våra frågor att finnas på dagordningen. Råvarufrågorna kommer att vara centrala när EU:s Critical Raw Materials Act ska utarbetas, och SGU kommer att förstärkt bistå Regeringskansliet med expertis i dessa frågor. Även grundvatten finns på agendan och SGU kommer att vara värd för ett möte med EU:s Working Group Groundwater. Vi kan alltså med förväntan se fram emot ett intressant och spännande 2023.

Anneli Wirtén
Uppsala, februari 2023

Tidigare årsredovisningar

Årsredovisningar och verksamhetsberättelser från tidigare år hittar du i GeoLagret.

Besök GeoLagret

Senast granskad 2022-03-04