Examensarbete

Är du intresserad av att göra ditt examensarbete eller en forskningsuppgift på SGU? Det finns många möjligheter till det. Eftersom vi har en bred verksamhet kan dessa arbeten behandla vitt skilda områden.

Är du intresserad av att göra ditt examensarbete eller en forskningsuppgift på SGU? När vi har möjlighet att ta emot studenter eller forskare för examensarbeten eller forskningsuppgifter lägger vi upp information om detta under rubriken Lediga tjänster. Om du inte finner någon information där så har vi tyvärr ingen möjlighet till detta för tillfället.

Avslutade examensarbeten

I nedanstående examensarbeten har SGU-medarbetare varit handledare. Samtliga länkar öppnas i nytt fönster.

D. Smoor, Willem, 2018: Tectonometamorphic Evolution of the Palaeoproterozoic Pajala Deformation Belt, Northern Sweden. MSc Research Project Earth Sciences, Geology and Geochemistry. Vrije Universiteit Amsterdam.

Van der Werf, Iris, 2020: 3D structural framework of the Leja Cu-Zn-Pb deposit and hosting Guldsmedshyttan syncline, Bergslagen, Sweden. MSc Research Project Earth Sciences, Geology and Geochemistry. Vrije Universiteit Amsterdam.

Assema van, B., 2016: Tectonic and metamorphic development of the Pajala Deformation Zone in the Pajala region, Norbotten County, Sweden. MSc Research Project Earth Sciences, Geology and Geochemistry. Vrije Universiteit Amsterdam.

Johanssson, Adam, 2020: Groundwater flow modelling to address hydrogeological response of a contaminated site to remediation measures at Hjortsberga, southern Sweden. Dissertations in Geology at Lund University, Bachelor´s thesis, no 601.

Bauer-Lindgren, Anita, 2020: Kadmium i grundvattnet i området kring Rörums Fur. Kartläggning av uppmätta halter och möjliga påverkanskällor. Examensarbete för kandidatexamen, Lunds universitet.

Leopardi, Dino, 2020: Temporal and genetical constraints of the Cu-Co Vena-Dampetorp deposit, Bergslagen, Sweden. Dissertations in Geology at Lund University. Master’s thesis, no 582.

Plan, Anders, 2020: Resolving temporal links between the Högberget granite and the Wigström tungsten skarn deposit in Bergslagen (Sweden) using trace elements and U-Pb LA-ICPMS on complex zircons. Dissertations in Geology at Lund University. Master’s thesis, no 580.

Sjöberg, Josefine, 2019: Investigating structural obstacles for social sustainability in mining-induced resettlements: The case of Kalumbila in Zambia.  Master degree in Sustainable Development, Department of Earth Sciences, Uppsala University.

Källberg, Elvira, 2019: God grundvattenkvalitet? Grundvattenkemi i Bergaåsens grundvattenmagasin. Examensarbete för kandidatexamen, Lunds universitet.

Wahlquist, Per, 2019: Undersökning av mindre förkastningar för vattenuttag i sedimentärt berg kring Kringelstad och Tjutebro. Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet, kandidatarbete, nr 577. 

Faraj, Haider, 2019: Tolkning av georadarprofiler över grundvattenmagasinet Verveln - Gullringen i Kalmar län. Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet, kandidatarbete, nr 562.

Langkjaer, Henrik, 2019: Analys av Östergötlands kommande grundvattenresurser ur ett klimatperspektiv - med fokus på förstärkt grundvattenbildning. Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet, kandidatarbete, nr 564.

Chonewicz, Julia, 2019: Dimensionerande vattenförbrukning och alternativa vattenkvaliteter. Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet, kandidatarbete, nr 544.

Benavides Höglund, Nikolas, 2018: Groundwater chemistry evaluation and a GIS-based approach for determining groundwater potential in Mörbylånga, Sweden. Dissertations in Geology at Lund University, Master´s thesis, no 531.

Remmert, Izabella & Kristiansson, Julia, 2018: Murtoo - Associated landforms, positioning, and cross-cutting relationships. Bachelor of Science thesis, B1038. Department of Earth Sciences at University of Gothenburg. För mer information vänligen kontakta författarna.

Fagerström, Emil, 2018: Evaluation of CoupModel in Predicting Groundwater Levels. Degree Project at the Department of Earth Sciences, Uppsala University, no. 429.

Ryd, Ellinor, 2017: Samband mellan kapacitet vid borrning och transmissivitet i kristallint och sedimentärt berg. Degree Project at the Department of Earth Sciences, Uppsala University.

Öhrling, Christian, 2017: Lateglacial-early Holocene geomorphology between Lake Vänern and Lake Vättern, southern Sweden. Department of Earth Sciences, University of Gothenburg, Master degree. För mer information vänligen kontakta författaren.

Olsson, Pontus, 2016: Ekologiskt vatten från Lilla Klåveröd: en riskinventering för skydd av grundvatten. Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet, kandidatarbete, nr 487.

Swierz, Pia, 2016: Utvärdering av vattenkemisk data från Borgholm kommun och dess relation till geologiska förhållanden och markanvändning. Examensarbeten i Geologi vid Lunds universitet, kandidatarbete, nr 475.

Nguyen, Nga, 2015: Multivariate analysis and GIS in generating vulnerability map of acid sulfate soils. TRITA-LWR Degree Project LWR-EX-2015:08.

Bouvier Gribel, Vera, 2015: Distribution and genesis of DeGeer moraines: insights from the New National Height model. Master of Science thesis, B 850. Department of Earth Sciences, University of Gothenburg.  För mer information vänligen kontakta författaren.

Thulin Olander, Henric, 2015: A contribution to the knowledge of Fårö's hydrology. Dissertations in Geology at Lund University, Master's thesis, no 427.

Bergqvist, Martina, 2015: Kan Ölands grundvatten öka vid en uppdämning av de utgrävda dikena genom strandvallarna på Ölands östkust? Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet, kandidatarbete, nr 456.

Bayard, Cecilia och Mood, K. Lisa, 2014: Förekomsten av sura sulfatjordar i Mälardalen. Uppsala universitet, Institutionen för geovetenskaper. Kandidatexamen i Geovetenskap.

Falkenhaug, Jorunn, 2014: Vattnets kretslopp i området vid Lilla Klåveröd - ett kunskapsprojekt med vatten i fokus. Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet, Nr. 401, 24 sid. 15 hp.

Särman, Kim, 2014: Utvärdering av befintliga vattenskyddsområden i Sverige. Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet, kandidatarbete, nr 398.

Dahlgren, Sandra, 2014: Undersökning om möjligheter för användning av LAS-data vid identifiering av blockrik terräng. Bachelor of Science thesis, B844. Department of Earth Sciences at University of Gothenburg. För mer information vänligen kontakta författaren.

Jönsson, Cecilia, 2013: Geophysical ground surveys across the Matchless Amphibolite Belt in Namibia. Department of Geology, Lund University, Master degree. (PDF)

Dahlgren, Sandra, 2013: Subglacially meltwater eroded hummocks. Master of Science thesis, B741. Department of Earth Sciences, University of Gothenburg.  För mer information vänligen kontakta författaren.

Bou Daher, S., 2012: Lithofacies analysis and heterogeneity study of the subsurface Rhaetian – Pliensbachian sequence in SW Skåne and Denmark. Dissertations in Geology, Department of Geology, Lund University, Master's thesis 296.

Adolfsson, Caisa, 2012: Geomorphology, genesis and age of the Floby moraine. Bachelor of Science thesis, B719. Department of Earth Sciences at University of Gothenburg. För mer information vänligen kontakta författaren.
 
Bovin, Kajsa, 2011: Avgränsning av tillrinningsområden till grundvattenmagasin – vilken information ger berggrundens överyta? Delineation of aquifer recharge areas – what information is given by the bedrock surface topography? Examensarbete avancerad nivå 30 hp. Institutionen för geovetenskaper, Luft-, vatten- och landskapslära. Uppsala universitet.
 
Gunnarsson, N., 2011: 3 D modeling in petrel of geological CO2 storage site. Master´s thesis in Environmental and Aquatic engineering, Uppsala University.

Jingjing Jiao, 2011: Petrography and geochemistry of a section through Blötberget apatite-iron oxide deposit, Bergslagen, south central Sweden. Master of Science in Geology, Faculty of Earth Science, Uppsala University.

Lidhage, Helena, 2011: Morphologic characterization of stream-lined landforms shown on the new LiDAR elevation database in Sweden and the relationship between their orientation and the SGU striation database. Degree project for Bachelor of Science in Earth Sciences 15 hec. Department of Earth Sciences, University of Gothenburg ISSN 1400-3821, B-641.

Lund, J. & Rosén, Å., 2011: Malmmikroskopi & framställning av polerprov – en introduktion. Kandidatprogram i geovetenskap, Institutionen för geovetenskaper, Uppsala universitet. För mer information vänligen kontakta författarna.

Sipilä, Jeanette, 2011: Utvärdering av radonriskkartan i Hallstahammar kommun. En analys av markradonrisk, flygradiometriska mätningar och radonhalter i hus. Examensarbete avancerad nivå 30 hp. Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi, Stockholms universitet, NKA 36. För mer information vänligen kontakta författaren.
 
James, Amanda, 2010: Feasibility in using historical data to perceive changes in peatlands. Changes in peatland´s structure and vegetation over the past 91 years. Examensarbete avancerad nivå 30 hp. Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi, Stockholms universitet, NKA 31. 
 
Lans, Katarina, 2010: Rikkärrens koppling till kalkberggrunden. Finns det några geologiska genvägar till rikkärren? Examensarbete grundnivå 15 hp. Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi, Stockholms universitet, BG 5.
 
Lundgren, Linda, 2010: Correlation between microtextures and mechanical strength, Sala-Heby, central Sweden. Degree project for Bachelor of Science in Earth Sciences 15 hec. Department of Earth Sciences, University of Gothenburg ISSN 1400-3821, B-605. För mer information vänligen kontakta författaren.

Senast granskad 2020-10-23