Vi handleder examensarbeten och forskningsuppgifter inom berggrundsgeologi, jordartsgeologi, geokemi, geofysik, grundvattengeologi och miljögeologi, i flera fall med tillämpningar av GIS.

SGU står för handledare och tillgång till underlagskartor, information ur SGUs databaser etc. Ersättning för examensarbeten eller arbeten med forskningsuppgifter utgår inte men vi belönar det bästa examensarbetet under året med 10 000 kronor.

Jorunn Falkenhaug unde priutdelning för bästa examensarbetetJorunn Falkenhaug under prisutdelningen. Foto: Magdalena Thorsbrink.

2014 tilldelades priset Jorunn Falkenhaug för hennes kanditatarbete "Vattnets kretslopp i området vid Lilla Klåveröd: ett kunskapsprojekt med vatten i fokus".  Juryns motivering: "Ett pedagogiskt inriktat kandidatarbete med imponerande ämnesomfattning. Arbetet innehåller en välformulerad hydrogeologisk analys och dessutom förslag på hur undervisningen i naturvetenskap borde förbättras för att skapa intresse hos dagens unga”.

Kontakta gärna någon av våra verksamhetschefer om du också är intresserad att skriva ditt examensarbete hos oss.