SGU har en bred och spännande verksamhet. Vår uppgift är att ta fram sådan geologisk information som samhället behöver. Hos oss arbetar geovetare med flera med att samla in, dokumentera och anpassa information om Sveriges geologi så att den kan användas inom bland annat samhällsplanering, miljövård och prospektering. För att vi ska kunna göra detta behövs också stöd från kunnig personal inom IT, ekonomi, administration, information med mera.

Din kompetens är vår framtid

På SGU lägger vi stor vikt vid de yrkesmässiga kunskaperna och meriterna, men även vid att våra medarbetare har sådana personliga egenskaper och sådan bredd i kunskaper och kompetens att de klarar framtida förändringar i SGUs verksamhet. Alla anställningar som varar i minst sex månader annonserar vi här på webbplatsen under rubriken Lediga tjänster.

Att vara nyanställd på SGU

För oss är det viktigt att alla nya medarbetare ges möjlighet att lära känna SGU som arbetsplats och sina nya arbetskamrater. Våra nyanställda medarbetare genomgår därför ett introduktionsprogram under sitt första år på SGU. Det innebär bland annat att de får en fadder som fungerar som stöd och bollplank och att de bjuds in till ett introduktionsseminarium.

Den attraktiva arbetsplatsen

SGU erbjuder goda möjligheter till vidareutveckling, en stimulerande arbetsmiljö och en tydlig värdegrund för ledarskap och medarbetarskap.

  • På SGU avsätts 60 timmar per år och person för kompetensutveckling.
  • På SGU har vi flextid och en inställning som välkomnar småbarnsföräldrar.                       
  • På SGU har vi låg sjukfrånvaro, cirka två procent.
  • På SGU har den som fyllt 40 år hela 35 semesterdagar.

Kompetensutveckling

Med kompetens menar vi förmåga samt möjlighet och motivation att lösa en uppgift. På SGU utvecklas medarbetarnas kompetens på olika sätt, till exempel genom utbildning i olika former men också genom kompetensöverföring mellan medarbetare.

Till grund för kompetensutvecklingen på SGU ligger det utvecklingssamtal som varje medarbetare har med sin personalansvariga chef en gång varje år. I detta samtal klargör medarbetare och chef ömsesidiga förväntningar på varandra och planerar för medarbetarens framtida utveckling – behovet av utbildning, möjliga förändringar av arbetsuppgifter med mera.