För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner
Bilden visar den före detta fabriksanläggningen i Fredriksberg i Ludvika kommun, Sverige.

Vy över Fredriksbergs bruk.

Foto: Gabriel Jonsson Nordbäck, Structor Norr AB.

Fredriksbergs bruk

På Fredriksbergs fabriksområde har industriell verksamhet bedrivits sedan början av 1700-talet. År 1896 startades ett pappersbruk och verksamheten pågick fram till år 1972. Både sulfit- och sulfatmassa har producerats här under olika perioder.

Marken på delar av fabriksområdet är till följd av den långvariga verksamheten förorenad. Föroreningarna är orsakade av bristfällig oljehantering och deponering av restprodukter. Byggnaderna på området är i mycket dåligt skick. 

År 2018 inledde Ludvika kommun ett exproprieringsförfarande av den idag herrelösa fastigheten. Exproprieringen görs för att låta kommunen överta ägandet och möjliggöra rivning av byggnaderna och en sanering av området. SGU är sedan år 2012 huvudman för utredningar och åtgärder vid det tidigare pappersbruket och agerar beställare och byggherre för både rivningen och saneringen. Efterbehandlingsprojektet bekostas med bidragsmedel från Naturvårdsverket, vidareförmedlade av Länsstyrelsen i Dalarnas län, och till en mindre del av delansvarig verksamhetsutövare. Rivningen av byggnaderna bekostas huvudsakligen av Ludvika kommun. 

Just nu pågår förberedande arbeten för att riva byggnaderna och sanera området. Arbetena består i att med undersökningar avgränsa markföroreningarna och att titta på möjliga åtgärder för mesaupplagen som omger fabriksområdet. Parallellt pågår ett arbete med att ta fram ritningar och underlagshandlingar för upphandling av en rivningsentreprenad. 

Byggnaderna kommer att rivas och täckas på plats. Rivningsmaterialet och täckmassorna kommer att användas för att ge området ett naturligare utseende. 

I saneringen kommer kisaska på ett upplagsområde direkt väster om fabriken, och kisaska på banvallar i anslutning till fabriksområdet, att schaktas upp och stabiliseras genom att bladas med mesa. Det stabiliserade avfallet lakar betydligt mindre tungmetaller än den ursprungliga restprodukten och kommer att tas omhand på en extern deponi för icke-farligt avfall. Oljeförorenade delområden kommer att grävas bort och den förorenade jorden omhändertas externt. 

Rivningen är planerad till andra hälften av år 2020 och efterbehandlingen till år 2021. Tidplanen för projekt är beroende av att den påbörjade exproprieringsprocessen färdigställs genom beslut i Mark- och miljödomstolen och av att fortsatta bidragsmedel från Naturvårdsverket beviljas. 

Senast granskad 2021-01-13