Den före detta fabriksanläggningen i Fredriksberg i Ludvika kommun, Sverige. Foto.

Vy över Fredriksbergs bruk.

Foto: Gabriel Jonsson Nordbäck, Structor Norr AB.

Fredriksbergs bruk

På Fredriksbergs fabriksområde har industriell verksamhet bedrivits sedan början av 1700-talet. År 1896 startades ett pappersbruk och verksamheten pågick fram till år 1972. Både sulfit- och sulfatmassa har producerats här under olika perioder.

Fabriksbyggnaderna var under många år fallfärdiga och osäkra att vistas i. Marken på delar av området har förorenats av bristfällig oljehantering och deponering av restprodukter. Fabriksfastigheten stod utan ägare men övertogs år 2020 av Ludvika kommun genom expropriering. Byggnaderna revs år 2021 och rivningsmassorna lämnades i modellerade högar på platsen. Ett fåtal konstruktioner bevarandes för att förmedla områdets industrihistoria. 

Sveriges geologiska undersökning (SGU) är sedan år 2012 huvudman för utredningar och åtgärder vid det tidigare pappersbruket och agerar beställare och byggherre. 

Efterbehandlingsprojektet bekostas med bidragsmedel från Naturvårdsverket, vidareförmedlade av Länsstyrelsen i Dalarnas län, och till en mindre del av delansvarig verksamhetsutövare. Rivningen av byggnaderna, plantering av träd och buskar och rörläggning för el bekostas av Ludvika kommun. 

Täckning av fabriksområdet

Under hösten 2022 kommer rivningsmassorna att täckas med bergkross och moränmassor. Plantering av större träd och tallplantor kommer att göras för att ge området karaktär av grönområde med inslag av industrihistoria. Oljeförorenad jord i anslutning till ett tidigare garage på den södra delen av fabriksområdet kommer att grävas bort och den förorenade jorden omhändertas på deponi.

SGU har anlitat en entreprenör och arbetena kommer att komma i gång under augusti månad. Parallellt pågår förberedande arbete för den efterföljande saneringen av kisaskeområdet väster om fabriksområdet. 

Sanering

Kisaskeområdet direkt väster om fabriken kommer att schaktas upp och stabiliseras inför deponering. Kisaska på banvallar i anslutning till området kommer också att schaktas bort. Mesaupplagen runt omkring bruket kommer att skyddstäckas.

Tidplan och kostnader 

Täckningen är planerad att färdigställas innan årsskiftet. Tidplanen för och genomförandet av saneringen av kisaskeområdet och mesaupplagen 2023-2025 är beroende av fortsatta bidragsmedel från Naturvårdsverket. Projektet har en totalbudget på 67,5 miljoner kronor.

Senast granskad 2022-07-13

Kontaktperson

  • Henning Persson

    Telefon: 018-179085
    Ort: Uppsala
    Avdelning: Mark och grundvatten - Renare mark och vatten
    Skicka e-post

Kisaska, , eller rostat svavelkis, är en restprodukt från tillverkning av sulfitmassa. Restprodukten har precis som malmen ett högt innehåll av arsenik och tungmetaller och innehåller ofta restsulfider. Kisaska har deponerats på det så kallade kisaske-området väster om fabriken men också spridits på banvallar som idag används som gång- och cykelvägar.

Mesa är en restprodukt från kausticeringssteget i sulfatmassatillverkning och utgörs i huvudsak av kalciumkarbonat, utan innehåll av tungmetaller. Mesan har lagts upp på tre upplag i anslutning till fabriksområdet.