Vy mot sjön Örlen.

Vy mot sjön Örlen av allmän yta och privata bostäder Strandstaden, Fagersanna, juni 2015.

Foto: SGU.

Utvärdering av SGU som huvudman

SGU har genomfört en enkätundersökning för att ta reda på hur myndigheten uppfattas i sin roll som huvudman i bidragsfinansierade saneringsprojekt. Resultatet visar på ett gott betyg, men lyfter även fram områden som kan utvecklas.

Undersökningen riktades till länsstyrelser och kommuner i sina roller som bidragsförmedlare och/eller tillsynsmyndighet. Enkäten skickades även till utförarsidan i de aktuella kommunerna. De färdigheter hos SGU som skulle bedömas var kompetens som projektledare, kommunikation (både extern och inom projektgruppen), förmåga att hålla tidsplan och förmåga att hantera rapportering och uppföljning.

Överlag var betygen höga på den fyrgradiga skalan. Högst medelbetyg, 3,77, fick SGU:s förmåga och kompetens som projektledare. Här gav hela 79 procent av respondenterna SGU det högsta betyget. SGU:s förmåga att kommunicera externt med till exempel närboende fick näst högst medelbetyg 3,63. Lägst medelbetyg, 3,23 fick SGU:s förmåga att hålla tidsplanen.

De svarande fick även utvärdera sin egen möjlighet till delaktighet och hur kontakten med SGU har fungerat. Överlag upplevde respondenterna att de har haft goda möjligheter till delaktighet i projekten och att kontakten har fungerat bra.

– Det är alltid svårt att be om feedback, men resultaten ger oss värdefull insikt i vad vi behöver utveckla, men också om det som fungerar bra. Vi är nöjda med resultatet, men tar med oss att det är viktigt att kommunicera när och varför det blir förseningar och förändringar, säger Klas Arnerdal projektledare på enheten Renare mark och vatten.

Här hittar du utvärderingen i sin helhet (pdf, nytt fönster)

 

Senast granskad 2021-01-13