Bidragsfinansierad sanering

Enligt SGU:s instruktion (9 § 2-3 förordning (2008:1233) med instruktion för Sveriges geologiska undersökning) kan SGU på begäran av en kommun eller en länsstyrelse vara huvudman för ett saneringsprojekt i kommunens ställe. Då sker saneringen helt eller delvis med statsbidrag och i samverkan med länsstyrelsen och Naturvårdsverket.

Naturvårdsverket kan besluta om bidrag för sanering av förorenade områden där ingen ansvarig kan pekas ut enligt miljöbalken. Bidraget betalas till länsstyrelsen som har till uppgift att finna en lämplig huvudman, att överlämna bidraget till; en kommun eller annan myndighet (t ex SGU) som då blir huvudman för utredning av det förorenade området och genomförandet av åtgärderna (saneringen).

SGU som huvudman

SGU delar in åtagandet i två faser, huvudmannaskap för utredningar respektive huvudmannaskap för åtgärder. Detta för att det kan vara svårt att bedöma projektets omfattning och förutsättningar innan utredningarna genomförts.

För att SGU ska åta sig ett huvudmannaskap ska objektet vara prioriterat utifrån de kriterier som anges i bidragsförordningen, eller på andra grunder som bestäms av Naturvårdsverket. En ansvarsutredning som visar att objektet helt eller delvis är ett bidragsärende ska vara genomförd. Naturvårdsverket och länsstyrelsen ska ha ställt sig positiva till åtagandet och förutsättningarna för detta. Kommunen ska själv sakna möjlighet att vara huvudman, och ska ha begärt att SGU åtar sig huvudmannaskapet för objektet. Åtagandet gäller under förutsättning att bidrag beviljas.

Blandat ansvar för sanering

Där det finns en eller flera verksamhetsutövare som har ett delansvar för utredningar och åtgärder, kan bidrag från Naturvårdsverket endast sökas för den del som saknar ansvar. Om verksamhetsutövaransvaret jämkats till hälften eller mindre, omfattar SGU:s huvudmannaskap ofta hela saneringen, med medfinansiering av ansvarig(a) verksamhetsutövare.

Genomförande av utredningar och åtgärder

Normalt inleds arbetet vid ett förorenat område med översiktliga undersökningar av området. Om en förorening har konstaterats och objektet är prioriterat genomförs en huvudstudie omfattande bl a fördjupade undersökningar och utredningar, riskbedömning, åtgärdsutredning, riskvärdering och direktiv för efterbehandlingsprojektering. Utredningarna utförs av externt upphandlad teknikkonsult på uppdrag av SGU:s projektledare.

Om ett åtgärdsbehov finns genomförs åtgärdsförberedande utredningar för att alla utestående frågor (t.ex. tillstånd/anmälan, nyttjanderättsavtal, detaljerad kostnadskalkyl m.m.) ska vara lösta innan åtgärderna påbörjas. Därefter handlas efterbehandlingsåtgärden upp och utförs. Den genomförda efterbehandlingsåtgärden följs upp genom miljö- och funktionskontroll. Kontrollerna kan genomföras av egen personal eller externt upphandlade teknikkonsulter.

För närvarande har SGU åtagit sig huvudmannaskap för utredningar respektive åtgärder vid ca 40 objekt med stor geografisk spridning från norr till söder.

Mer information finns på Naturvårdsverkets webbplats.

Senast granskad 2024-02-14