Marin samverkan

Samverkan är nyckeln till framgångsrik marin forskning och miljöövervakning. SGU samverkar genom flera allianser och nätverk – både nationellt och internationellt. Vi främjar samarbete, driver gemensam teknikutveckling och verkar för strategiskt nyttjande av forskningsflottan.

Våra nationella och internationella samarbeten

  • SON – Ship Operators Network
  • SWERVE - Swedish Research Vessel Infrastructure for Marine Research

SON - Ship Operators Network


SON (Ship Operators Network) är ett konsortium där sju myndigheter och lärosäten samverkar: SGU, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Polarforskningssekretariatet, Göteborgs universitet, Stockholms universitet, Umeå universitet och Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI).

Genom att dela expertis, resurser och utrustning effektiviserar nätverket användningen av den svenska undersöknings- och forskningsflottan.

SON omfattar de svenska forskningsfartygen:

  • S/V Ocean Surveyor (SGU)
  • R/V Svea (Sveriges lantbruksuniversitet, SLU)
  • I/B Oden (Polarforskningssekretariatet)
  • R/V Skagerak (Göteborgs universitet)
  • R/V Electra af Askö (Stockholms universitet)
  • KBV 181 (Umeå universitet)

SWERVE - Swedish Research Vessel Infrastructure for Marine Research

SGU är en av deltagarna i projektet SWERVE, en ny nationell infrastruktur med start 2024. I SWERVE samlas svensk infrastruktur för forskningsfartyg och datahantering för att förbättra förutsättningarna för svensk fartygsbaserad havsforskning och öka möjligheterna för forskare att använda de svenska forskningsfartygen.

SWERVE:s infrastruktur samordnas genom ett partnerskap mellan sju organisationer: SGU, Stockholms universitet, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Umeå universitet, Polarforskningssekretariatet, Göteborgs universitet och SMHI. Tillsammans har dessa organisationer tillgång till sex avancerade forskningsfartyg (Ocean Surveyor, Svea, Electra, KBV181, Oden och Skagerak), samt infrastruktur för datahantering och stöd via Nationellt Oceanografiskt DataCenter.

Swerve har fått infrastrukturbidrag från Vetenskapsrådet där bidraget är 14,5 miljoner kronor för tre år. Projektet samfinansieras av deltagarna vilket innebär att det totala projektbidraget till SWERVE är 29 miljoner kronor.

Bidraget kommer att täcka kostnaden för fartygstid för svensk forskning, stödja utbildning och kompetensutveckling av teknisk personal ombord för att möjliggöra tekniskt expertstöd, stödja insamling av viktiga havsdata på ett standardiserat sätt, och säkerställa leverans och tillgänglighet av dessa data till det internationella forskarsamhället.

Göteborgs universitet är värdorganisation för SWERVE och ansvarar för infrastrukturens förvaltning och leverans.

 

Senast granskad 2024-05-21