Geokemiska bakgrundshalter i mark

Markens kemi varierar naturligt vilket ibland kan vara ett problem när man undersöker förorenad mark eftersom vissa områden kan ha mark med halter som naturligt överskrider gräns- och riktvärden för till exempel känslig markanvändning (så kallade KM-värden).

I den här karttjänsten kan du få en bild av hur de regionala, naturliga bakgrundshalterna av ett antal metaller i ett område varierar.

Om resultaten

Resultaten i karttjänsten baserar sig på den kartläggning av markens kemi som SGU bedrivit sedan 1980-talet. SGU har analyserat framför allt finfraktioner i moräners C-horisont, den visuellt sett opåverkade delen i jordmånen, typiskt på cirka 1 m djup. Ett par tusen av proverna har även analyserats på halterna i fraktionen <2 mm, det vill säga den fraktion som används vid undersökning av förorenad mark. För de metaller som presenteras här är korrelationen mellan halterna i finfraktionen och i <2 mm fraktionen signifikant positiv och så stark att det är möjligt att använda finfraktionen för att beräkna halten i <2 mm fraktion utan att introducera ett alltför stort fel.

Tolkningshjälp

De analyser som redovisas här är utförda på den visuellt opåverkade horisonten i morän. I regel innehåller grövre jordarter lägre metallhalter och finkorniga jordarter högre halter. Med hjälp av resultaten är det möjligt att göra en uppskattning av storleksordningen på de regionala bakgrundshalterna och om det är sannolikt att det till exempel naturligt förekommer halter över riktvärden för känslig markanvändning.

Vanliga frågor

Varför finns inte ett av de ämnen eller en av de metaller som jag är intresserad av med?

Detta beror oftast på att provet inte analyserats på just det ämnet eller att den metod som använts vid analys inte gett resultat av tillräckligt hög analyskvalitet.

Varför är det så få punkter provtagna i området?

Hela Sverige har ännu inte täckts av den regionala karteringen. Ibland förekommer också större områden där morän inte finns eller täcks av tjocka lager av andra jordarter.

Om inget av värdena i området ligger över till exempel KM betyder det att det är omöjligt att sådana områden förekommer?

Nej, det finns exempel på små områden med kraftiga metallanomalier i regioner som i övrigt innehåller låga halter, men det är sällsynt. Om de resultat som jämförs med de regionala halterna ligger tydligt högre än de som presenterats här är det inte omöjligt, men ganska osannolikt, att det beror på naturligt förhöjda halter. Observera att andra jordarter, framför allt leror och gyttjor, ofta innehåller metallhalter som är högre än den lokala moränen.

Läs mer

Mer information om den markgeokemiska kartläggningen hittar du i Kartvisarna Markgeokemi, regional provtagning och Markgeokemi, Geokemisk atlas över Sverige för rådata och samtliga analyserade ämnen. Se även vår öppna data från den rikstäckande markgeokemiska atlasen Markgeokemi, analysdata från geokemisk atlas, öppna data.

Kartvisaren Markgeokemi, regional provtagning

Kartvisaren Markgeokemi, Geokemisk atlas över Sverige

För att kunna jämföra naturliga bakgrundshalter i ett europeiskt perspektiv har SGU också ingått i en del samarbeten om bakgrundshalter i jord och andra geologiska provtyper, inklusive ytvatten. Se till exempel Maps i Geochemical Atlas of Europe hos GTK för ytjord, svämsediment, ytvatten (rinnande), och jord.

Läs mer i Maps i Geochemical Atlas of Europe hos GTK (gtk.fi)

Senast granskad 2023-05-04