För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner

Foto: SGU

Kvickleraprojektet

Nästan alla lerskred i Norge och Sverige som medfört betydande skador har varit kvickleraskred. I ett samarbete mellan SGI, SGU och Trafikverket har en kostnadseffektiv metodik för att kartlägga utbredningen av den känsliga kvickleran med hjälp av helikoptermätningar utvecklats.

Ett av de mest förödande skreden i Sverige är det som skedde 1977 i Tuve i Göteborg där nio personer omkom och 436 personer blev hemlösa. Lerskred ger också betydande skador på vägar, järnvägar och annan infrastruktur. Skredolyckor i Sverige beräknas kosta samhället cirka 200 miljoner kronor årligen och i det förändrade klimat vi har framför oss kommer sannolikheten att nya skred inträffar att öka.

Identifiering av områden med kvicklera

För att minska risken för stora skredolyckor i framtiden behöver man kunna peka ut områden där kvicklera förekommer. Inom sådana områden krävs särskild aktsamhet vid till exempel schaktarbete i jord. Fram tills idag har den enda säkra metoden för bestämning av kvicklera varit upptagning av ostörda prover i fält och bestämning av sensitivitet på laboratoriet. Det har därför funnits ett stort behov av att utveckla yttäckande metoder för att identifiera områden med kvicklera.

Fyra försöksområden

Syftet med projektet har varit att utveckla en kostnadseffektiv metodik för att kartlägga utbredning av kvicklera. Projektet har testat metodiken inom fyra försöksområden; två i Göta älvdalen, ett i norra Bohuslän samt ett i Ångermanälvens dalgång, där man genom tidigare geotekniska undersökningar vet att det förekommer kvicklera.  Försöksområdenas totala yta är cirka 50 kvadratkilometer.

Geofysiska helikoptermätningar

Flygmätningar från helikopter av markens elektriska ledningsförmåga utfördes i augusti 2015 med flygburna TEM-mätningar, på uppdrag av SGU. Metoden bygger på att det finns ett samband mellan minskning av elektrisk ledningsförmåga hos salturlakade leror och förekomst av kvicklera. Det helikopterburna systemet mäter jordlagrens och berggrundens egenskaper till cirka hundra meters djup. Helikoptern flyger på cirka 70 meters höjd över marken med en mätram hängande 35 meter under sig. Data från mätningarna har levererats till SGU.

Reportage i SVT om kvickleraprojektet och helikoptermätningarna (nytt fönster)

En ny vägledning: Metodik för kartläggning av kvicklera

Projekt påbörjades 2015 och avslutades i och med att den nya vägledningen/metodbeskrivningen för kvickleraundersökning publicerades i januari 2019.

Läs den nya vägledningen här (länk till SGI:s webbplats, nytt fönster)

Läs utvärdering av metoder för att hitta kvicklera (länk till SGI:s webbplats, nytt fönster)

Projektet har utförs av Trafikverket, Statens geotekniska institut (SGI) och Sveriges geologiska undersökning (SGU) i samverkan. Det finansierades av MSB:s anslag 2:4 för krisberedskap.

Länk till nyhet om resultat av kvickleraprojektet från januari 2019.

Senast granskad 2020-12-09