Samarbetet mellan Naturvårdsverket och SGU var tänkt att fortgå under våtmarkssatsningens tre år (2018-2020) under förutsättningar att medel avsattes i regeringens budget. Projektet pågick under 2018 men då medel inte avsattes till våtmarkssatsningen i budgeten som antogs i december 2018 avslutades projektet från och med 1 januari 2019. I och med vårbudgeten 2019 togs våtmarkssatsningen upp igen.

SGU har under 2018 arbetat med att tydliggöra vilka dataunderlag som finns tillgängliga via SGU som går att använda vid planering av restaurering och anläggning av våtmarker. Informationen har kommunicerats på våtmarksseminarium vid länsstyrelser via konceptet ”Låna en hydrogeolog”, via webbinarium som anordnats av Naturvårdsverket, och som en SGU rapport. Rapporten är tänkt som ett stödunderlag för länsstyrelser och kommuner vid fortsatt arbete med våtmarksrestaurering och anläggning.

Under 2019 har SGU arbetat med att granska LONA-våtmark ansökningar och levererat underlag till 61 ansökningar till länsstyrelserna i 13 län. SGU kommer också under november och december besöka 9 stycken länsstyrelser med våtmarksseminarium via konceptet ”Låna en hydrogeolog”.

Låna en hydrogeolog

Som stöd i arbetet med våtmarkerna erbjuder SGU möjligheten för länsstyrelserna att ”låna en hydrogeolog”, där SGUs experter genomför en utbildningsdag. På utbildningsdagen får bland andra kommun- och länsstyrelsehandläggare möjlighet att lära sig mer om att tolka och använda geologisk information i planeringsarbetet.

Fler aktiviteter:

Naturvårdsverket anordnade under december 2018 och januari 2019 tre stycken webbinarium inom ämnet ”Anläggande och restaurering av våtmarker” där bland annat hydrogeologi och SGUs roll i våtmarkssatsningen lyftes fram. Ett seminarium om våtmarker anordnades även under Almedalsveckan.

Webbinarium: Anläggande och restaurering av våtmark i skogsmark

Webbinarium: Anläggande och restaurering av våtmark i jordbruksmark

Webbinarium: Anläggande och restaurering av våtmark i tätort

Våtmarksseminarium under Almedalsveckan