För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner

Foto: Gustav Sohlenius, SGU.

Stöd inför våtmarksåtgärder

SGU medverkar i Naturvårdsverkets Lokala naturvårdssatsning (LONA) med fokus på våtmarker. Satsningens syfte är att restaurera och anlägga våtmarker för att stärka landskapets egen förmåga att hålla kvar och balansera vattenflöden eller öka tillskottet till grundvattnet.

SGU har bidragit med hydrogeologiskt kunskapsstöd i olika former inom ramen för Naturvårdsverkets satsning. Det handlar främst om information och råd kopplat till våtmarkers potential att balansera flöden, hålla kvar vatten i landskapet, samt stärka tillgången på grundvatten. SGU bidrar också med att tydliggöra vilka av SGUs dataunderlag som är lämpliga att använda vid planering av restaurering och anläggning av våtmarker.

Informationen och kunskapsstödet har kommunicerats på våtmarksseminarium vid länsstyrelser via konceptet ”Låna en hydrogeolog”. Informationen finns även tillgänglig via webbinarium som anordnats av Naturvårdsverket, och som en SGU-rapport. Rapporten fungerar som ett stödunderlag för länsstyrelser och kommuner vid fortsatt arbete med våtmarksrestaurering och anläggning av nya våtmarker.

Läs SGU-rapporten "Geologins betydelse vid våtmarksåtgärder"

Samarbetet mellan Naturvårdsverket och SGU initierades då Naturvårdsverket fick regeringsuppdrag att genomföra den så kallade ”Våtmarkssatsningen”. SGUs deltagande var tänkt att fortgå under våtmarkssatsningens tre år (2018-2020), under förutsättningar att medel avsattes i regeringens budget. Projektet pågick som planerat under 2018, men fick avslutas i januari 2019. Detta då medel inte avsattes i budgeten som riksdagen antog i december 2018. Under 2019 och 2020 har Naturvårdsverket fortsatt med satsningen på våtmarker inom den lokala naturvårdssatsningen (LONA) där SGU har bidragit med kunskapsstöd till kommuner och länsstyrelser runt om i Sverige.

Granskning av LONA-ansökningar

SGU bidrar på olika sätt med kunskapsstöd. Ett central uppgift är att utvärdera potentialen i projektansökningar för Lokala naturvårdsprojekt (LONA) med fokus på våtmarker. Detta görs genom granskning av det hydrogeologiska perspektivet i de våtmarksprojekt som söker finansiering från Naturvårdsverket.

Under 2019 och 2020 har SGU arbetat med denna granskning av ansökningar inom ramen för våtmarks-LONA. SGU levererade under 2019 utvärderingar av 61 ansökningar till länsstyrelserna i 13 län. Under 2020 levererades underlag för 66 ansökningar till länsstyrelserna i 17 län.

Låna en hydrogeolog

Som stöd i arbetet med våtmarker erbjuder SGU möjligheten för länsstyrelserna att ”Låna en hydrogeolog”, där SGUs experter genomför en utbildningsdag. På utbildningsdagen får bland andra kommun- och länsstyrelsehandläggare möjlighet att lära sig mer om att tolka och använda geologisk information i planeringsarbetet.

SGU besökte 9 stycken länsstyrelser under november och december 2019. Ytterligare 8 länsstyrelser har bokat in ”Låna en hydrogeolog” för att delta i våtmarksseminarium under 2020.

Webbinarium

Naturvårdsverket anordnade under december 2018 och januari 2019 tre stycken webbinarium inom ämnet ”Anläggande och restaurering av våtmarker” där bland annat hydrogeologi och SGUs roll i våtmarkssatsningen lyftes fram. Ett seminarium om våtmarker anordnades även under Almedalsveckan.

Webbinarium: Anläggande och restaurering av våtmark i skogsmark

Webbinarium: Anläggande och restaurering av våtmark i jordbruksmark

Webbinarium: Anläggande och restaurering av våtmark i tätort

Våtmarksseminarium under Almedalsveckan

Senast granskad 2020-11-03

Kontaktperson

  • Marina Becher

    Telefon: 018-179083018-179083
    Ort: Uppsala
    Avdelning: IT och digitalisering - Informationsutveckling
    Skicka e-post