Entreprenörsdag 2021

Entreprenörsdagen ägde rum den 16 november 2021 då kommunala och statliga huvudmän inom nätverket inom Samverkan för Information (SFI) att informerade entreprenörer i branschen om sina kommande efterbehandlingsprojekt. Projekten är finansierade av Naturvårdsverket och ligger i åtgärdsutrednings- eller projekteringsfas. Åtgärdsmetoder som planeras är andra typer än schakt och deponi, det vill säga olika slags in situ eller on site behandlingar.

Syftet med dagen var att förbättra förutsättningarna för entreprenörerna att planera och förbereda sig inför anbuds- och utförandeskedet samt för huvudmännen att inhämta information från entreprenörerna om tekniker, risker och möjligheter i sin vidare utredning och projektering.

Under mötet presenterade huvudmännen sina projekt i både helgrupp och i mindre posterutställningar, där möjlighet till diskussion och utbyte fanns. Trippus plattform för digital konferens kommer att nyttjas.

 

Senast granskad 2021-10-11