Tölö Fabriker

Sedan 1920 har det bedrivits verksamhet vid före detta Tölö fabrik i Kungsbacka. På platsen har det bland annat tillverkats tak- och byggpapp, rostskyddsoljor och rotskyddsfärg. Tillverkningen har bidragit till att marken förorenats med oljeföroreningar. Sedan 2012 är SGU huvudman för åtgärdsförberedelser och åtgärder.

På fastigheten har verksamhet bedrivits mellan 1920 och 1983. Firmanamnet var från början AB Tölö Fabriker med samma organisationsnummer som det senare verksamhetsnamnet AB Engqvist & Udesen. Tölö Fabriker etablerades under 1920-talet med huvudsaklig tillverkning av tak- och byggpapp samt asfaltemulsioner.

I mitten av 1950-talet övertog Auson AB verksamheten och fastigheten. Verksamheten bestod bland annat av tillverkning av rostskyddsoljor, rostskyddsfärg, tak­massor med mera. Efter 1983 har ingen industriell verksamhet bedrivits på platsen.

1983 övertog Kungsbacka kommun marken och byggnader revs. Nuvarande fastighetsägare, Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga (kyrkan), förvärvade fastigheten 1986. 

De undersökningar som hittills genomförts visar att marken är förorenad av oljeföroreningar (mestadels PAH), företrädesvis relativt ytligt belägna. Inga påtagliga halter var uppmätta i grund­vattnet, men en viss framtida spridning till grundvattnet kan inte uteslutas även om inga resultat hittills talat för detta.

I föreläggande och senare miljööverdomstolens dom 2010 mot före detta verksamhetsutövare (MÖD 6231-09) fastställs att området ska saneras och att tidigare verksamhetsutövare ska bekosta 25 % av saneringskostnaderna.

SGU har åtagit sig att vara huvudman för åtgärdsförberedelser och åtgärder för objektet.

Länsstyrelsen i Hallands län står för finansieringen genom bidrag från Naturvårdsverket och verksamhetsutövaren.

Saneringen är igång sedan september 2019 och planeras vara färdig i december med återställningsarbetena under våren 2020.

Senast granskad 2021-01-13

Kontaktperson

  • Lisa Elmerfjord

    Telefon: 046-311787
    Ort: Lund
    Avdelning: Mark och grundvatten - Renare mark och vatten
    Skicka e-post