Bild på arbetsmaskin.

Tölö Fabriker

Sedan 1920 har det bedrivits verksamhet vid före detta Tölö fabrik i Kungsbacka. På platsen har det bland annat tillverkats tak- och byggpapp, rostskyddsoljor och rostskyddsfärg. Tillverkningen har bidragit till att marken förorenats med oljeföroreningar. Sedan 2012 är SGU huvudman för åtgärdsförberedelser, åtgärder och efterkontroll.

Efterbehandling av området utfördes under 2019-2020 och därefter har efterkontroll av grundvattnet genomförts. Länsstyrelsen i Hallands län står för finansieringen genom bidrag från Naturvårdsverket och verksamhetsutövaren.

På fastigheten har verksamhet bedrivits mellan 1920 och 1983. Firmanamnet var från början AB Tölö Fabriker med samma organisationsnummer som det senare verksamhetsnamnet AB Engqvist & Udesen. Tölö Fabriker etablerades under 1920-talet med huvudsaklig tillverkning av tak- och byggpapp samt asfaltemulsioner.

I mitten av 1950-talet övertog Auson AB verksamheten och fastigheten. Verksamheten bestod bland annat av tillverkning av rostskyddsoljor, rostskyddsfärg, takmassor med mera. Efter 1983 har ingen industriell verksamhet bedrivits på platsen.

1983 övertog Kungsbacka kommun marken och byggnader revs. Nuvarande fastighetsägare, Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga (kyrkan), förvärvade fastigheten 1986.

I föreläggande och senare miljööverdomstolens dom 2010 mot före detta verksamhetsutövare (MÖD 6231-09) fastställs att området skulle saneras och att tidigare verksamhetsutövare skulle bekosta 25 procent av saneringskostnaderna.

De undersökningar som genomfördes inför efterbehandlingen visade att marken var förorenad av oljeföroreningar (mestadels PAH), företrädesvis relativt ytligt belägna. Inga påtagliga halter uppmäts i grundvattnet och föroreningsspridningen via grundvatten bedöms vara mycket begränsad. Utredningarna är sammanfattade i ”Huvudstudie f.d. Tölö Fabriker, Structor, 2017-04-19”.

Efterbehandling utfördes under hösten 2019 och våren 2020. Arbetet utfördes som en schaktsanering där den förorenade jorden transporterades till deponi. Länshållningsvatten har samlats in och skickats till rening hos godkänd mottagare. Därefter har återfyllning och återställning av fastigheten utförts. Arbetet är sammanfattat i slutrapport ”Redovisning av vidtagna avhjälpandeåtgärder av förorenad mark inom fastigheterna Kungsbacka Tölö 11:2 m fl fd Tölö Fabriker, daterad 2020-10-05 rev 21-11-17”. En riskbedömning har även utförts för att utreda behov av kompletterande in situ åtgärder, se ”Riskbedömning kvarlämnade restföroreningar efter schaktsanering, Relement 2022-02-03”. In situ åtgärder var planerade att utföras efter schaktsaneringen men detta bedömdes dels vara mycket svårt att få framgång i utifrån geologin på platsen och dels bedömdes det inte nödvändigt utifrån ett riskperspektiv. Någon komplettering med in situ åtgärder har därför inte utförts. Efterbehandlingen är godkänd av tillsynsmyndigheten Länsstyrelsen Halland.

Efterkontrollen som pågått sedan 2020 planeras upphöra efter 2023. Det har inte skett någon väsentlig förändring i halterna i grundvattnet.

Senast granskad 2023-06-07