Träd, höst. Foto.

Foto: SGU

StopPFAS - CVA Arboga

SGU deltar i ett Tuffo-finansierat forskningsprojekt ”Effektivare sanering av högfluorerade föroreningar (PFAS) i grundvatten genom fastläggning och immobilisering (StopPFAS)”. Projektet syftar till att ta fram och testa en saneringsmetod för PFAS-föroreningar in situ. Uppsala universitet driver projektet och SGU, SLU, RGS Nordic och Niras deltar och bidrar i olika delar.

Vid en tidigare brandövningsplats i anslutning till flygverkstäderna i Arboga har Förenade Fabriksverken (FFV) övat släckning av flygplansbrand med PFAS-innehållande släckskum. FFV är ett tidigare statligt affärsverk och SGU, som representant för det statliga verksamhetsutövaransvaret, har sedan år 2017 undersökt platsen. Marken och grundvattnet i anslutning till övningsplatsen är förorenad med PFAS och ett föroreningspåslag går att påvisa i den bäck som rinner förbi platsen.

Under slutet av år 2019 genomfördes ett pilotförsök med injektering av aktivt kol som en grundvattenbarriär nedströms "hot spot-föroreningen" på platsen. Aktivt kol absorberar föroreningen och förhindrar på så sätt vidare föroreningsspridning. Försöket utvärderas genom regelbunden grund- och ytvattenvattenprovtagning fram till sommaren 2021. Den uppföljande provtagningen utgör en del av SGU:s bidrag till forskningsprojektet StopPFAS.

Senast granskad 2021-01-13