Örkelljunga skogsplantskola

I Örkelljunga fanns tidigare en skogsplantskola som drevs av Skogsvårdsstyrelsen. Idag är området ett bostadsområde.

SGU har genomfört undersökningar av jord, yt- och grundvatten. Inom ett mindre område var marken så pass förorenad av bekämpningsmedlet DDT att en delåtgärd genomfördes under 2018 i form av schaktsanering. Yt- och grundvattenutredning under åren 2019–2020 visade på att de uppmätta låga halterna av bekämpningsmedel i grundvattnet under plantskolans före detta verksamhetsområde inte innebär en risk för den närbelägna dricksvattentäkten.

Bakgrund

Plantskolan i Örkelljunga drevs av Skogsvårdsstyrelsen i cirka 60 år fram till början av 1970-talet. Verksamheten omfattade cirka 3,5 hektar och är idag ett bostadsområde med villor från 1960-talet och flerbostadshus från 1970-talet. När villaområdet byggdes togs ett nytt område i anspråk, som idag är en kommunal fotbollsplan. Området är beläget inom ett vattenskyddsområde till en grundvattentäkt som finns söder om plantskolan.

På uppdrag av Näringsdepartementet ansvarar SGU för utredning och vid behov åtgärder av förorenade områden som orsakats av tidigare myndigheteter som inte längre finns kvar. Den nedlagda myndigheten Skogsvårdsstyrelsen drev skogsplantskolor på ett antal platser i Sverige, varav skogsplantskolan i Örkelljunga är en.

Syftet med SGU:s undersökningar av nedlagda skogsplantskolor såsom denna i Örkelljunga är att säkerställa att det inte finns kvar rester av bekämpningsmedel i marken, som kan innebära en risk för människor eller miljö. Det bekämpningsmedel som vanligtvis påträffas i jord vid gamla skogsplantskolor är DDT.

Undersökningar och delåtgärd

I Örkelljunga har undersökningar genomförts i flera omgångar. Större delen av plantskolans verksamhetsområde har tidigare varit odlingsområden där skogsplantor har drivits upp. Inom dessa områden som idag är grönytor och trädgårdar har det påträffats rester av DDT och andra bekämpningsmedel i ytlig jord.

I en slänt som ligger norr om bostadsområdet har en delåtgärd utförts av SGU under 2018 i form av en schaktsanering då man påvisade mycket höga halter av DDT i ytlig jord, strax nedanför den plats där plantskolans lagerbyggnad tidigare låg. Dessa halter var så pass höga att det bedömdes föreligga en risk för spridning till omgivande mark och grundvatten, varför de åtgärdades.

SGU har även utfört hydrogeologiska undersökningar i form av yt- och grundvattenutredning under åren 2019–2020.

Yt- och grundvattenutredning

Den genomförda grundvattenutredningen som utfördes under åren 2019-2020 visar på att risken för negativa hälsoeffekter orsakade av bekämpningsmedel på människor som dricker det kommunala vattnet i dagsläget bedöms vara obetydlig. Detta gäller både människor som vistas inom objektet och utanför. Likaså bedöms risken för spridning till närliggande ytvattendrag vara ringa. Förekomsten av bekämpningsmedel i grundvatten indikerar heller ingen risk för negativa effekter på vatten- och sedimentlevande organismer. Sammantaget bedöms föroreningen inom objektet inte innebära någon risk för negativa effekter på ytvatten som naturresurs.

Riskbedömning yt- och grundvatten

Sammanfattande riskbedömning utifrån utförda undersökningar av jord, yt- och grundvatten visar på att det inte finns någon risk för negativ påverkan på människors hälsa och miljön. Även bedöms eventuella risker för människor som nyttjar närliggande åar för rekreation (såsom till exempel bad) vara obetydliga.

Fortsatt arbete

Utifrån undersökningarna och riskbedömningen i området där Örkelljungas skogsplantskola bedrivit sin verksamhet gör SGU bedömningen att det inte föreligger en risk för de som bor eller vistas på det före detta plantskoleområdet även om de påvisade halterna i jord i många fall överskrider Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning.

SGU satsar mycket på att förstå och bedöma riskerna förknippade med de bekämpningsmedelsrester som finns och arbetar även för att utveckla alternativa åtgärdstekniker som inte innebär schaktsanering för att kunna åtgärda områden där det föreligger en risk.

En samlad bedömning av den före detta skogsplantskolan i Örkelljunga kommer att genomföras när utredningsarbetet och kunskapen kring de förhöjda halterna är större och en säkrare bedömning kan genomföras.

Utredningsrapporter

Förstudie Örkelljunga skogsplantskola (nytt fönster)

Kompletterande undersökningar 2018-01-30 (nytt fönster)

Slutredovisning schaktåtgärd (nytt fönster)

Grundvattenutredning 2020-10-28 (nytt fönster)

Senast granskad 2021-12-03