Lessebo sågverk.

Lessebo sågverk.

Foto: Björn Lindbom, SGU

Lessebo sågverk

Flera olika verksamheter har bedrivits vid det före detta sågverket i Lessebo. Marken i området är kraftigt förorenad, främst av dioxin och arsenik. Saneringsåtgärder för dioxin genomfördes under 2013. Marksanering av arsenik påbörjas under september 2016. Sveriges geologiska undersökning (SGU) är huvudman för arbetet.

Lessebo före detta sågverk tillhör riskklass 1 vilket innebär att det, på grund av föroreningarna i området, kan finnas mycket stora risker för såväl miljön som för människors hälsa. Länsstyrelsen i Kronoberg har bedömt att området är ett av de viktigaste i länet att åtgärda. Både undersökningar och åtgärder finansieras med statliga bidrag.

Lessebo sågverk har haft två olika sågverksamheter, den "gamla sågen" som uppfördes 1840 och "nya sågen", en ångsåg, som uppfördes 1878. Timret fraktades till Lessebo med järnväg och lades i Feteboån för att flottas till sjön Öjen och vidare till sågverken. Verksamheten bestod av hyvling och sågning av virke samt tillverkning av sprit-, socker- och ammunitionslådor. Det fanns dessutom en träkolningsgård och en tjärfabrik på området.

Från 1940-talet fram till 1978 doppades virket i pentaklorfenolbaserade preparat. Tidigare under verksamhetstiden besprutades virket med liknande preparat. Tryckimpregnering med arsenikbaserat medel utfördes mellan 1940 och 1963. Doppning och tryckimpregnering av virke har gjort att både dioxin- och arsenikföroreningar nu finns i marken i området. I ett mindre delområde fanns en ytlig förorening av dioxin från den äldre doppningsanläggningen, detta sanerades 2013.

Vid den "nya sågen", där det fortfarande bedrivs verksamhet, har det påträffats föroreningar i så låga halter att inga åtgärder behöver göras i dagsläget. För det stora delområdet, det så kallade tryckimpregneringsområdet med tillhörande brädgård, finns skadlig förorening av arsenik i marken.

Åtgärderna inom tryckimpregneringsområdet påbörjas i slutet av september 2016 och fortsätter under våren 2017. De åtgärder som kommer genomföras är urschaktning av arsenikförorenad jord för transport till en godkänd anläggning för omhändertagande av förorenade massor. Därefter återfylls marken med rena massor, vägar och ytor återställs så att området kan användas som industriområde igen.

Mer information om Lessebo före detta sågverk

Informationsblad om saneringen

Sanering av före detta sågverk i Lessebo, mars 2017 (pdf, öppnas i nytt fönster)

Genomförda undersökningar, riskbedömning och åtgärdsutredning

Nedan finns ett urval av tidigare framtagna rapporter och PM. För att få tillgång till dem och övriga handlingar, kontakta SGU.

- Huvudstudie Lessebo Sågverk (Golder Associates AB, 2011)

Dokumentation etapp 1, Lessebo före detta sågverk

- Avgränsning av dioxin vid f.d. dopplatsen, Lessebo sågverk (Teknisk PM, Golder Associates AB, 2013-12-04)

- Lessebo Saneringsrapport Etapp 1 Dopplatsen (Rapport, Golder Associates AB, 2015-04-07)

-Slutrapport Lessebo fd sågverk etapp 1 (Rapport, SGU, 2015-04-07)

Tjärfabriksområdet

- Sammanfattande PM över föroreningssituationen inom Tjärfabriksområdet, Lessebo sågverk – rekommendationer avseende åtgärder (Teknisk PM, Golder Associates AB, 2015-01-29)

Dokumentation etapp 2, Lessebo f.d. sågverk tryckimpregneringsområdet

- Åtgärdsstrategier, m.m. Lessebo (Teknisk PM, Golder Associates AB, 2015-03-11)

Senast granskad 2021-01-13