Fundament.

Det finns höga halter dioxin i marken vid det före detta sågverket vid Köja i Kramfors kommun.

Foto: Kristina Sjödin, SGU.

Köja sågverk

Vid Ångermanälvens strand i Lockne i Kramfors kommun, fanns mellan åren 1866–1940 ett sågverk. Vid sågen behandlades virket med ämnet klorfenol som skydd mot blånadsskador. Det här har förorenat marken så att det nu måste genomföras åtgärder.

Sveriges geologiska undersökning (SGU) har tidigare genomfört undersökningar av det fd sågverksområdet och påbörjar nu förberedelsearbetet för att också kunna genomföra saneringsåtgärder.

Vid Köja fd sågverk utfördes sågning av virke med en ångsåg, vilken eldades med spån, spillved och eventuellt träkol. Produktionen uppgick enligt uppgift till ca 40 000 m3 sågat virke per år. Efter sågning transporterades virket på räls dragna av ett litet tåg ut till brädgårdarna som var belägna längs strandkanten på anlagda kajer. Vid kajerna fanns pråmar förtöjda som användes för att frakta ut virket för omlastning till ankrande fartyg. Under de dryga sista tio åren av verksamhetstiden behandlades virket genom att doppas i ett stort kar med klorfenolmedel som skydd mot blånad. Hanteringen av det blöta virket ledde till att mycket av doppningslösningen, som i sin tur innehöll dioxin som biprodukt, rann ner på marken runt doppningskaret och på brädgårdarna. Detta har lett till att det finns höga halter dioxin i marken främst vid det gamla maskinhuset, men också på stora delar av upplagsområdena. Dioxin är ett giftigt ämne som prioriteras högt i miljöarbetet i Sverige. Vår bakgrundsbelastning för dioxin från mjölk, kött och fet fisk (bland annat från Östersjön) gör att det är viktigt att inte exponeras också från förorenade områden.

SGU har genomfört en utredning av området som blev klar 2017. Utredningen visade att åtgärder behöver genomföras men att det finns stora osäkerheter som först måste redas ut. Bland annat behöver stabilitetsfrågor vid schakt utredas eftersom kajkonstruktionen utgörs av utfylld mark och ribbkaj.

Under 2022–2024 har SGU genomfört detaljerade och mer omfattande markundersökningar för att kunna bedöma hur stora delar av området som behöver saneras. Förberedelsearbetet inför sanering kommer att påbörjas under andra halvan av 2024.

Köja-Kaj-1.jpg

Efter sågning transporterades virket på räls dragna av ett litet tåg ut till brädgårdarna som var belägna längs strandkanten på anlagda kajer.

Foto: Kristina Sjödin, SGU.

Köja-Kaj-2.jpg

Vid kajerna fanns pråmar förtöjda som användes för att frakta ut virket för omlastning till ankrande fartyg.

Foto: Kristina Sjödin, SGU.

Senast granskad 2024-06-04