Kårehogen skogsplantskola

Kårehogen är en före detta skogsplantskola i Orust kommun, som har bedrivits av Skogsvårdsstyrelsen. SGU har utrett området under åren 2012-2020, för att säkerställa att det inte finns kvar rester av bekämpningsmedel i marken.

Det är framför allt gran som har odlats under åren 1957 – 1985. Flera olika bekämpningsmedel har använts vid granproduktionen och det är främst DDT som har kunnat påvisas i uttagna jordprover. Områden där verksamhet har bedrivits är totalt cirka sju hektar. Idag används området främst för vallodling och betesmark och rekreation (angränsande golfbana).

DDT har påvisats i marken

SGU har utfört utredningar under åren 2012 – 2020. Syftet med undersökningarna har varit att säkerställa att det inte finns kvar rester av bekämpningsmedel som kan innebära en risk för människor eller miljö. I Kårehogen har DDT och dess nedbrytningsprodukter påvisats i halter över Naturvårdsverkets generella riktvärden för KM och MKM. DDT är en insekticid som från början av 1950-talet och fram till mitten av 1970-talet användes för att skydda skogsplantor mot angrepp från snytbaggar.

En fördjupad miljö- och riskbedömning har genomförts 2018-2020 i syfte att bättre förstå den verkliga situationen ute på plantskolan genom att bestämma eventuell spridning av DDT från ytjorden till olika skyddsobjekt samt att bedöma markmiljöns funktion. Området bedöms ha ett högt naturvärde som skadas av en eventuell schaktsanering (enda tillgängliga åtgärdsmetoden i dagsläget).

DDT binder hårt till organiskt material i marken, och inga av de utredningar som gjorts har kunnat påvisa någon påverkan på eller risk för den närliggande kommunala vattentäkten. 

Efterbehandling av en mindre del av området är motiverad

Bedömningen utifrån identifierade miljö- och hälsorisker i Kårehogen är att en efterbehandling av samtliga fält som använts för den före detta plantskolan inte är motiverad, då miljönyttan vägs mot ekonomiska kostnader. Med anledning av detta har SGU överklagat ett beslut av Miljö- och Byggnadsnämnden på Orust kommun som innebär krav på en totalsanering inom ett betydligt större område. Däremot bedömer SGU att det är motiverat att efterbehandla en mindre del inom ett av fälten där det är förekommer förhöjda halter. Mer detaljer avseende utredningars genomförande, resultat och bedömningar hittas i rapporterna nedan.

Intressanta rapporter

Rapport, miljö- och hälsoriskbedömning, 2020-05-12 (nytt fönster)

Rapport, riskbedömning markmiljö och utvärdering TRIAD-metoden, 2020-03-27 (nytt fönster)

Bilaga A, resultatrapport, miljö- och hälsoriskbedömning, 2019-06-25 (nytt fönster)

Bilaga B, tekniskt PM, resultat av provtagning av jord och potatis, 2019-11-14 (nytt fönster)

Bilaga D, indata och beräkningar vilda och tama djur, 2019-10-25 (nytt fönster)

Bilaga E, risker lantbrukare - nuvarande scenario (nytt fönster)

Rapport, provtagningsplan, miljö- och hälsoriskbedömning, 2018-12-17 (nytt fönster)

Senast granskad 2021-05-18