Under marken finns ren kisaska.

Ren kisaska under markytan.

Foto: David Barkels, Golder Associates AB

Järpens industriområde

Sedan slutet av 1880-talet har industriverksamhet bedrivits inom Järpens industriområde. Historiskt har det på området funnits bland annat sulfitfabrik, pappersbruk och träsliperi och även idag pågår olika typer av verksamheteter på platsen.

Efter undersökningar har det konstaterats att den tidigare sulfitfabriken har orsakat förorening som behöver saneras. Under 2020 har spritfabriken och ett litet pumphus rivits. Det gamla industrispåret har också rivits och sanerats. Sommaren 2021 påbörjades åtgärder i Järpströmmen och av marken i anslutning till spritfabriken. Den saneringsetappen har nu avslutats och i oktober 2023 slutbesiktades arbetet.

Järpen-2023-2.jpg

Arbete har pågått både på land och i Järpströmmen under 2021–2022. Farligt avfall har transporterats till Umeå med tåg.

Foto: Sortera Materials AB

Järpen-2.jpg

En transportväg byggdes runt det område som skulle grävmuddras, för att på så sätt också begränsa grumling.

Foto: Sortera Materials AB.

Järpen-1.jpg

Ytor på industriområdet har hårdgjorts för att minska infiltration genom kvarlämnad förorening.

Foto: Structor Norr AB.

Järpen-3.jpg

Områdets nordvästra hörn har med enkla medel återställts för att göra miljön runt Järpströmmen mer tillgänglig.

Foto: Structor Norr AB.

Järpen-2023.jpg

Kisaska i en schaktgrop. Kisaska är en rödbrun rest från sulfitfabriken som påträffas i utfyllnader i stora delar av fabriksområdet och som ofta klassas som farligt avfall.

Foto: Tobias Berglin/SGU

Bakgrund

I norra delen av Järpens tätort i Åre kommun, finns ett industriområde med lång historia bakom sig. Sedan i slutet av 1880-talet har Järpens industriområde använts till en mängd olika verksamheter och idag bedrivs till exempel verkstäder, uppläggning av massor, virkesförsäljning och tillverkningsindustri på platsen.

Förhöjda halter av främst arsenik

Historiskt har på området funnits bland annat sulfitfabrik, pappersbruk och träsliperi. Efter undersökningar som gjorts har det kunnat konstateras att den tidigare sulfitfabrikens verksamhet har resulterat i miljö- och hälsoskadliga föroreningar.

Vid sulfitfabriken användes svavelkis vid syratillverkningen, vilket genererade stora mängder kisaska innehållande höga metallhalter. Inom området har det påträffats förhöjda halter av främst arsenik, kadmium, koppar, bly och zink. Marken utgörs av fyllnadsmaterial med stor andel kisaska, vars förhöjda metallhalter förorenat både jord och grundvatten. Även den intilliggande Järpströmmen, som är en del av Indalsälvens avrinningsområde, har påverkats av föroreningen.

Sanering

I slutet av juni 2019 beviljades Länsstyrelsen i Jämtland 44 miljoner kronor i statsbidrag från Naturvårdsverket för att saneringen ska kunna genomföras. SGU har tagit på sig huvudmannaskapet för att genomföra åtgärderna. Parallellt med detta arbetar Åre kommun med en ny detaljplan som innebär att nya mindre industrifastigheter skapas och att ytor tillgängliggörs för allmänheten.

Åtgärder

De åtgärdslösningar som planeras innebär rivning av den före detta spritfabriken, schaktsanering av några delområden och att ett partikelfilter med erosionsskydd anläggs längs Järpströmmens passage av industriområdet på en sträcka om cirka 300 meter. Genomförandet av åtgärderna ska leda till att nuvarande akuta och kroniska hälsorisker elimineras, att utläckaget till Järpströmmen minskar och att vattendragets stränder ska vara tillgängliga för allmänheten utan risker för människor eller djur. Åtgärderna ska inte heller försvåra en framtida eventuell återställning av Järpströmmen.

Mer information om Järpens industriområde

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev 3, april 2023

Nyhetsbrev 2, februari 2021

Nyhetsbrev 1, juni 2020

Informationsmöten för direkt berörda och andra intresserade

Presentation från informationsmöte 2019-10-01 (nytt fönster)

 

Senast granskad 2023-11-29

Kisaska

Avfall från sulfitprocessen som uppstår när man rostar svavelkis för att framställa kokvätska. Kisaska är rödlila till färgen och består till största delen av järn. Kisaskans egenskaper varierar, bland annat beroende på ursprungligt sulfidmineral, vilken typ av ugn som använts och i vilken miljö kisaskan har lagrats. Kisaska har ofta höga halter av arsenik och tungmetaller.

Anmälan nyhetsbrev Järpens industriområde

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas