En stor port ner till det före detta oljelagret i Härsbackagruvan.

Porten vid Härsbackagruvan (före detta oljelager). Under år 2019 har det genomförts byggåtgärder vid portar i gruvans öppning för att förbättra och säkerställa arbetsmiljön och ge bättre ventilering inför kommande sanering av oljerester.

Foto: SGU.

Härsbackagruvan

Det nedlagda beredskapsoljelagret finns inom ett äldre gruvområde i Härsbacka, Österåkers kommun. Gruvan, Härsbackagruvan, är en nedlagd fältspatsgruva som var i drift under åren 1895–1946 där man levererade fältspat till bland annat Gustavsberg.

Mellan åren 1947–1980 användes det oinklädda bergrummet som beredskapslager av staten genom Överstyrelsen för ekonomiskt försvar (ÖEF) och senare Överstyrelsen för civil beredskap (ÖCB) där man förvarade cirka 160 000 ton eldningsolja. År 1988 beslutades att lagringsverksamheten skulle avvecklas. Fastigheten såldes av staten i slutet av 1980-talet. Under åren 1984–1985 sluttömdes oljan från oljelagret. Gruvan blev naturligt återfylld med grundvatten år 1997.

Efter att geohydrologiska och miljötekniska utredningar utförts angående grundvattenförhållandena och grundvattnets påverkan i gruvans omgivning har det visat sig att regelbunden oljeavskiljning krävs för att omhänderta rester av oljan i Härsbackagruvan. Detta behövs för att minska risker för spridningen av oljeföroreningar till omgivningen.

Den nedlagda gruvan har av Österåkers kommun bedömts tillhöra riskklass 2 på grund av att man ser ett stort behov av åtgärder för att undvika spridning och minska risken för negativ påverkan på människor och miljö. Riskklassningen är utförd enligt Naturvårdsverkets inventeringsmetodik för förorenade områden (MIFO).

Under år 2019 har det genomförts byggåtgärder vid portar i gruvans öppning för att förbättra och säkerställa arbetsmiljön och ge bättre ventilering inför kommande sanering av oljerester.

Under våren 2021 utförde Skadeservice i Östhammar AB en ytsanering av olja på uppdrag av SGU. Totalt pumpades cirka 25 kubikmeter upp av det oljeskikt som samlats på vattenytan i gruvan och transporterades till Svensk Oljeåtervinnings anläggning i Västerås.

Under hösten 2021 har Kemakta konsult AB fått i uppdrag av SGU att utföra uppföljande provtagningar av grundvattnet för att skapa en uppdaterad bild av föroreningssituationen, samt att utföra en riskbedömning för att bedöma åtgärdsbehovet. Uppdraget ska redovisas under våren 2022.

Senast granskad 2021-11-02