Boxholm sågverk

Foto: SGU

Boxholm sågverk

Vid Boxholms före detta sågverk i Boxholms kommun har det bedrivits impregneringsverksamhet mellan åren 1946 och 1987. Det medel som användes för impregneringen innehöll koppar, krom och arsenik och har förorenat ett markområde som nu behöver saneras. Arbetet påbörjas i september 2018 och beräknas vara avslutat innan årsskiftet.

Sedan 2012 är SGU huvudman för utredningar och åtgärder av föroreningarna vid den tidigare impregneringsplatsen. Området ligger intill stambanan vid Boxholms före detta sågverk och är cirka 2 hektar stort. Impregnering bedrevs mellan åren 1946 och 1987, och anläggningen användes till stolpar, slipers och andra trävaror.

Det impregneringsmedel som använts under en stor del av tiden består av koppar, krom och arsenik, så kallat CCA-medel. Impregneringsmedlet har genom dropp och spill i hanteringen förorenat marken där man höll till. Allvarligast är situationen med avseende på arsenik som förekommer i mycket höga halter både ytligt och på större djup. De höga arsenikhalterna i ytlig jord medför risk för akuta allvarliga hälsoeffekter. Den totala mängden arsenik i marken bedöms vara cirka 8,5 ton, och det har påvisats en spridning till grundvatten. De höga halterna och stora mängderna arsenik som påträffats, gör att området behöver saneras.

För att reducera riskerna kommer den förorenade jorden att schaktas ur till generellt en meters djup. Kompletterande djupare schakt ner till som mest tre meter kommer att göras i ett delområde. Totalt omfattar åtgärderna cirka 10 000 kubikmeter jord. Den uppgrävda jorden förs till en hanteringsyta på området där grovt material som sten och block sorteras ut och används som återfyllnad. På så sätt minskas behovet av transporter eftersom mängden jord som behöver tas omhand minskar.

Saneringsåtgärderna påbörjas i september 2018 och beräknas vara slutförda innan årsskiftet.

Mer information om Boxholms före detta sågverk

Här finns rapporter från de utredningar och åtgärdsförberedelser som genomförts.

Huvudstudie Boxholms sågverk WSP 2013-09-17 (pdf, öppnas i nytt fönster)

Sammanfattning huvudstudie Boxholms sågverk SGU 2013-09-26 (pdf, öppnas i nytt fönster)

Resultatrapport åtgärdsförberedelser Boxholms sågverk Structor reviderad 2016-02-16 (pdf, öppnas i nytt fönster)

Senast granskad 2021-01-13

Kontaktperson

  • Tobias Berglin

    Telefon: 08-54521528
    Ort: Malå
    Avdelning: Mark och grundvatten - Renare mark och vatten
    Skicka e-post