Bild på sanering av mark.

Bodentvätten

Vid den före detta Bodentvätten bedrevs tvätteriverksamhet mellan åren 1948 till 1980. Mark och grundvattnet i området är nu främst förorenat av det klorerade lösningsmedlet (PCE) som användes som tvättvätska de sista 10 åren.

Under perioden 1948 till 1978 bedrevs kemtvättverksamhet på fastigheten Pilen 6 i centrala delar av Boden. Verksamheten drevs av Förenade fabriksverkens (FFV). Därefter, mellan 1978 och 1980, tog Norrbottens läns landsting (NLL) över verksamheten, innan de 1980 flyttade verksamheten till annan plats och byggnaden och fastigheten köptes av Bodens kommun. Idag har bland andra Postnord verksamhet i byggnaden.

Mark och grundvatten vid den före detta kemtvätten är främst förorenade av det klorerade lösningsmedlet perkloretylen (PCE), som använts som tvättvätska i verksamheten mellan 1970 och 1980. Den vanligaste potentiella risken med PCE är att ångor från föroreningen kan tränga in i bostäder.

SGU har genomfört flera omgångar med undersökningar mellan 2008 och 2020 för att klarlägga föroreningssituationen, som ofta är komplex med denna typ av förorening. Den bild som framträtt är att PCE har spridit sig ytligt under byggnaden på Pilen 6 och in på grannfastigheten Pilen 5 respektive Pilen 2 och vidare under Garnisonsvägen. I de översta ungefär sex metrarna av jordlagren på de tre fastigheterna uppskattas det förekomma i storleksordningen tre ton klorerade lösningsmedel (PCE och dess nedbrytningsprodukter). Under dessa översta jordlager förekommer ett lager med lera, som fungerar som ett naturligt tätande lager. Under leran förekommer i sin tur morän. Vid grundläggningen av den tidigare kemtvättbyggnaden på Pilen 6 och ett tidigare badhus på Pilen 2 har dock lerlagret perforerats, vilket resulterat i att PCE har läckt ner i underliggande morän. Föroreningsmängden i morän är undersökningstekniskt svår att uppskatta men bedöms kunna vara tiotals ton PCE.

Utförda undersökningar har visat att det endast finns en hälsorisk vid långvarig vistelse i källaren på den tidigare kemtvättbyggnaden på Pilen 6, varför det sedan flera år finns restriktioner i hur denna del av byggnaden nyttjas. Det fanns tidigare en tydlig ångingträngning av PCE i ett allmänt utrymme i det närmaste bostadshuset på grannfastigheten Pilen 5, men den spridningsvägen, via tidigare okända gamla avloppsledningar, är stoppad sedan några år.

En större schaktsanering, av föroreningar som läckt från kemtvättens tidigare avlopp ut i de övre jordlagren under Garnisonsvägen (väg 97), genomfördes under 2023. Se bilden ovan.

För att kunna åtgärda huvudföroreningen direkt under den tidigare kemtvättsbyggnaden på Pilen 6 behöver byggnaden rivas och detta kommer att utföras i SGU:s regi under våren 2024. SGU har ingått ett avtal med Bodens kommun som reglerar tillträdet för rivningen, efterföljande saneringsåtgärd och ersättningar för denna kommersiella byggnad.

Ingen detaljerad planering av åtgärder efter rivningen har inletts ännu (januari 2024), men preliminärt kan det bli aktuellt med en schaktsanering i övre jordlager och någon form av in situ-åtgärd (dvs utan grävning) av föroreningar i moränen. Under det angränsande bostadshuset på Pilen 5 planeras en biologisk nedbrytning in situ. Den kan tidigast inledas när byggnaden på Pilen 6 är riven.

Senast granskad 2024-01-09