Två personer i varselkläder står vid en borr. Foto.

Foto: Erik Bergstedt/SGU

Blekingegatans kemtvätt, Helsingborg

Mitt i ett villakvarter i Helsingborg pågår förberedelser för att åtgärda en förorening av tetrakloreten (PCE) som spridit sig till ett ovanligt stort djup i den sedimentära berggrunden. Sveriges geologiska undersökning är huvudman för utredningarna som finansieras med bidragsmedel från Naturvårdsverket vidareförmedlade av Länsstyrelsen i Skåne län.

På Blekingegatan i Helsingborg bedrevs tidigare en tvätteri-och färgeriverksamhet från år 1929 till slutet av 1970-talet. I denna verksamhet har klore­rade alifater, i huvudsak perkloreten (PCE) men även trikloreten (TCE), använts sedan 1930-talet. Även olika slags petroleumprodukter har använts i verksamheten. Efter att verksamheten lades ner revs industribyggnaderna i slutet av 1970-talet. I början av 1980-talet uppfördes tre villor på den tidigare industrifastigheten.

Flera omgångar av undersökningar har genomförts sedan 2011. SGU tog 2013 på sig ett huvudmannaskap för huvudstudien, vilken var klar 2015. Sam­manfattningsvis visar utredningarna på en tydlig förorening av klorerade alifater, huvudsakligen PCE, som förekommer dels i ångform ytligt i marken, dels i grundvattnet i den sedimentära berggrunden ner till cirka 40 meters djup.

Den sedimentära berggrunden i Helsingborgsområdet utgör en betydande grundvattenförekomst med stor utbredning och flera olika grundvattenmagasin. Dessa nyttjas bland annat som reservvattentäkt vid Helsingborgs sjukhus cirka 500 meter nedströms området och vid Ramlösa för bordsvattentillverkning några kilometer söder om Blekingegatan.

Eftersom PCE-föroreningen sjunkit ner i grundvattenzonen i ett relativt litet område precis där en av villorna hade byggts rekommenderade SGU att villan skulle rivas redan i nästa åtgärdsförberedande skede. I slutet av 2017 fanns finansiering på plats och ett avtal tecknades med de berörda villaägarna som möjliggjorde att villan kunde rivas i slutet av 2018.

Föroreningar i sedimentärt berg ner till över 40 meters djup är sällsynt i Sverige och undersökningskostnaderna är väsentligt högre jämfört med ytligare föroreningar. Våren 2019 utfördes tre borrningar nedströms källan till föroreningen och en borrning i källzonen ner till 60 respektive 70 meters djup. Borrkärnorna från borrningen tolkades av geologisk expertis, därefter togs prover ut för densitetsbestämning och analys av föroreningskomponenter samt organiskt kol. I borrhålen genomfördes också geofysiska mätningar och därefter installerades flera tryckgivare för grundvatten för att kartlägga grundvattnets vertikala rörelser, vattenförande lager och sprickor. Flerkanalrör som möjliggör provtagning av grundvatten på flera olika djup i samma borrhål har också installerats.

Under 2020 kommer en förfinad konceptuell modell att upprättas. Denna modell kommer att visa om det finns ett behov av att utföra en uppdaterad riskbedömning och riskvärdering, samt eventuellt behov av ytterligare undersökningar nedströms. Modellen kommer också ge underlag för att förprojektera lämpliga tekniska åtgärder. Åtgärdsförberedelserna har en treårig finansiering från Naturvårdsverket via Länsstyrelsen Skåne. Under arbetets gång har arbetet förskjutits något och planen är att våra arbeten i detta skede ska vara klara under 2020.

Läs mer om åtgärdsförberedelserna i informationsbladet som togs fram till Renare Marks vårmöte 2020.

Infoblad

Infoblad, mars 2020.pdf

Senast granskad 2021-01-13

Kontaktperson

  • Erik Bergstedt

    Telefon: 046-311778
    Ort: Lund
    Avdelning: Mark och grundvatten - Renare mark och vatten
    Skicka e-post