Två personer i varselkläder står vid en borr. Foto.

Foto: Erik Bergstedt/SGU

Blekingegatans kemtvätt, Helsingborg

Mitt i ett villakvarter i Helsingborg pågår förberedelser för att åtgärda en förorening av kemtvättskemikalier (tetrakloreten, PCE och trikloreten, TCE) som spridit sig ner i den sedimentära berggrunden. Sveriges geologiska undersökning är huvudman för utredningarna som finansieras med bidragsmedel från Naturvårdsverket vidareförmedlade av Länsstyrelsen i Skåne län.

På Blekingegatan i Helsingborg bedrevs tidigare en tvätteri-och färgeriverksamhet från år 1929 till slutet av 1970-talet. I denna verksamhet har klore­rade alifater, i huvudsak perkloreten (PCE) men även trikloreten (TCE), använts sedan 1930-talet. Även olika slags petroleumprodukter har använts i verksamheten. Efter att verksamheten lades ner revs industribyggnaderna i slutet av 1970-talet. I början av 1980-talet uppfördes tre villor på den tidigare industrifastigheten.

Flera omgångar av undersökningar har genomförts sedan 2011. SGU tog 2013 på sig ett huvudmannaskap för huvudstudien, vilken var klar 2015. Sam­manfattningsvis visar utredningarna på en tydlig förorening av klorerade alifater, huvudsakligen PCE, som förekommer dels i ångform ytligt i marken, dels i grundvattnet i den sedimentära berggrunden. PCE och TCE är tyngre än vatten varför dessa vätskor sjunker ner genom genomsläppliga lager.

Den sedimentära berggrunden i Helsingborgsområdet utgör en betydande grundvattenförekomst med stor utbredning och flera olika grundvattenmagasin. Dessa nyttjas bland annat som reservvattentäkt vid Helsingborgs sjukhus cirka 500 meter nedströms området och vid Ramlösa för bordsvattentillverkning några kilometer söder om Blekingegatan.

Eftersom PCE-föroreningen sjunkit ner i grundvattenzonen inom ett relativt litet område precis där en av villorna hade byggts, revs denna villa 2018 inför det åtgärdsförberedande skedet, efter att ett avtal om bland annat ersättning slutits med fastighetsägarna.

Föroreningar djupt ner i sedimentärt berg är sällsynt i Sverige och undersökningskostnaderna är väsentligt högre jämfört många andra förorenade områden. Under 2019 respektive 2021 utfördes borrningar ner till som mest 70 meters djup för analys av borrkärnor, installation av liners (www.flut.com), samt geofysiska och hydrogeologiska undersökningar i borrhålen. Utifrån en samlad information om varje borrhål installerades slutligen flerkanalsrör (CMT respektive G360 MPS) för provtagning av grundvatten på olika nivåer.

Den bild av föroreningssituationen som föreligger idag visar att den vertikala nedträngningen av PCE och TCE ner i berggrunden lyckligtvis hade stannat upp på tätare, sprickfria lager på cirka 25 meters djup. Den uppskattade föroreningsmängden i källområdet vid Blekingegatan är relativt stor, i storleksordningen 3–6 ton. Från detta källområde har PCE och TCE förorenat grundvatten, som rör sig i sydvästlig riktning (mot Öresund). Ungefär 100 meter nedströms, vid Köpingevägen, förekommer ett par horisonter på olika djup med förorenat grundvatten, men med tydligt lägre koncentrationer än vid källområdet.

Under 2023 utreds de tekniska förutsättningarna för att eliminera den förorening som är åtkomlig från markytan i källområdet, genom dels termisk behandling, dels urgrävning med stordiameterborrning. Under året utreds också i vilken grad en spontan biologisk nedbrytning av föroreningarna sker nedströms källområdet och hur en sådan nedbrytning av de föroreningar som man inte fysiskt kan komma åt skulle kunna främjas. Analyser av kolisotoper (CSIA) genomfördes under våren 2023, vilket gett en fördjupad bild av de processer som pågår, se nedanstående rapport från Göteborgs universitet.

Infoblad

Rapport 2023

Senast granskad 2023-07-04