För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner

Bodentvätten

Foto: Erik Bergstedt, SGU

Bodentvätten

I Boden har det bedrivits tvätteriverksamhet mellan åren 1948 till 1978. Undersökningar visar på att marken under fastigheten och grundvattnet i anslutning till tvätteriet är förorenade av lösningsmedlet perkloretylen (PCE). Under 2019 planeras inträngningsvägarna till bostadshusen att stoppas och ett pilottest av potentiell åtgärdslösning.

Förenade fabriksverken (FFV) drev en kemtvätt i Boden 1948–1978, som senare övertogs av Norrbottens läns landsting under ytterligare två år innan kemtvätten flyttades. Verksamheten har förorenat grundvattnet och marken under fastigheten med perkloretylen (PCE). Flera angreppssätt har testats för att undersöka föroreningens utbredning bland annat MiHPT-sondering och kärnprovtagning. Ett pilottest 2013–2015 visade förutsättningarna för nedbrytning in situ med en injekterad bakteriekultur. En delåtgärd har under 2017 genomförts i form av en schaktsanering av ett före detta processavlopp. Dessutom pågår projektering för flera delåtgärder som involverar både schaktsanering av källzoner och in situ-åtgärder vid ett flerbostadshus.

Påträffade föroreningar bedöms utgöra en risk för de som arbetar i den tidigare kemtvättsbyggnaden genom att ångor kan tränga upp i byggnaden. Den aktuella delen av källarutrymmet i byggnaden används därför sedan en tid enbart för lagring och uppställning av postfordon. Även vid några angränsade flerbostadshus har det i källar- och bottenplan uppmätts en påverkan i inomhusluften, men inga lägenheter har varit påverkade.

Mellan 2013 och 2015 utfördes ett pilottest i en liten del av föroreningens källområde i de övre jordlagren under byggnaden. Testerna, genom injektering av kolkälla, nollvärt järn och bakteriekultur, visade på en god nedbrytning av föroreningen i de mer genomsläppliga jord-lagren men en begränsad effekt i sulfidleran. Parallellt med pilottesten har ett antal fält-kampanjer med undersökningsmetoder med hög upplösning utförts (MiHPT-sondering, kärnprovtagning mm) för att i detalj avgränsa och karaktärisera föroreningarna. Vid tidigare undersökningskampanjer under 2008–2012 användes skruvprovtagning för jord- och grundvattenprovtagningar.

Under 2016 inleddes förprojekteringar inför åtgärder. Dessa visade att det inte var möjligt att genomföra åtgärder under den tidigare kemtvättsbyggnaden som skulle kunna leda till att inomhusmiljön skulle bli acceptabel och väsentligen förändras gentemot idag. Därför inledde SGU en dialog med kommunen för att undersöka möjligheten att riva den över 40 år gamla byggnaden (som är i stort behov av upprustning och renovering) så att en mer fullständig åtgärd skulle kunna vara möjlig.

I ett av de angränsade flerbostadshusen har genomföringar tätats till en gemensamhetslokal för att stoppa en inträngning av föroreningen i gasfas.

Förprojektering och fältundersökningar av tänkbara åtgärder under ovannämnda flerbostadshus har pågått under 2018. Efter hand har schaktalternativ under byggnaden fått förkastas och inriktningen har blivit mot olika in situ-alternativ. Ett laboratorie- och fälttest av möjligheterna till uttvättning av PCE med tensider har prövats men valts bort på grund av de hydrogeologiska förhållandena.

Ett stort detektivarbete har genomförts för att klarlägga inträngningsvägarna för gas in under flerbostadshuset och gamla ledningar, som fanns i området innan bostadshuset byggdes, verkar vara den väsentliga spridningsvägen. Dessa vägar ska proppas under 2019.
Parallellt har laboratorie- och fälttest genomförts under 2018 för att se möjligheterna för en reduktiv deklorering, där kolkälla och bakteriekultur fördelas ut även i sulfidleran och övriga finkorniga lager, med hjälp av ett elektriskt strömfält, sk EK-BIO. En principdesign för denna metod togs fram 2018 och planen är att genomföra en pilottest på plats under 2019.

Under hösten år 2018 genomförde SGU ett test av en kombination av metoder för att undersöka DNAPL i stenig och hårt packad morän. Testerna gjordes inte på plats i Boden men tekniken hoppas kunna användas för att undersöka de djupare jordlagren på objektet. Testerna omfattade Geoprobe, MiHPT med och utan förborrning, FLUTe liner och kärnprovtagning med mullvadsprovtagare. En rapport över de försök som gjordes hittar ni här. 

Läs rapporten Bodentvätten Pilen 6 (öppnas i nytt fönster).

Senast granskad: 2019-03-19

Skriv ut Dela med andra: Facebook LinkedIn

Kontaktperson

  • Erik Bergstedt

    Telefon: 046-311778046-311778
    Ort: Lund
    Avdelning: Mark och grundvatten - Renare mark och vatten
    Skicka e-post