Gullspångs Elektrokemiska Fabrik

Under 2019 har SGU utfört en inledande huvudstudie för området där Gullspång Elektrokemiska Fabrik tidigare bedrev verksamhet.

Resultatet från undersökningen och utredningen finns att läsa i bifogad rapport. Inför 2020 ansökte SGU om projektmedel hos Länsstyrelsen i Västra Götalands län för att utveckla huvudstudien genom fler undersökningar och utredningar.

Gullspångs elektrokemiska AB (GEA) är ett före detta ferrolegeringsverk med lång verksamhetstid och mycket stor metallhantering. Objektet ligger centralt belaget i Gullspång och berör fastigheterna Elektra 11; Elektra 6; Elektra 3; Elektra 8; Gullspång 1:8; Gullspång 14:1 och Gullspång 2:19. Höga halter metaller (As, Cd, Co, Cr, Cu, Mo, Ni, Pb och Zn), alifater (olja i fri fas) och PCB är uppmätta i mark och grundvatten i anslutning till den tidigare verksamheten. Objektet har undersökts tidigare, senast 2005. 

Objektet är riskklassat till riskklass 1 och finns upptaget som ett rangordnat objekt bland de tio mest prioriterade i Västra Götalands Iän (plats 10). Objektet ligger centralt i tätorten. Det finns en stor risk för föroreningsspridning till den intilliggande Gullspångsälven, som är ett Natura 2000-område. Förekomst av höga halter av ämnen med mycket hög farlighet kombinerat med läget motiverar den höga riskklassen.

Senast granskad 2023-02-20