Upplag av glaskross vid Gadderås f.d. glasbruk

Upplag av glaskross vid Gadderås f.d. glasbruk

Foto: Björn Lindbom, SGU.

Gadderås glasbruk

På uppdrag av SGU har det under 2015 genomförts en huvudstudie vid det före detta glasbruket i Gadderås. Området kring Gadderås glasbruk är kraftigt förorenat av arsenik, barium, kadmium, koppar, bly, zink och antimon. Även förhöjda halter av lättlösliga fluorider har påträffas i området. Arbetet har finansierats med statliga bidragsmedel av Naturvårdsverket via Länsstyrelsen i Kalmar län.

Gadderås glasbruk ligger i Nybro kommun i Kalmar län och var verksamt mellan åren 1875-1967. Glasbruket tillverkade framför allt glödlampor, butelj-, fönster- och belysningsglas. Avfallsmaterialet från bruket är i huvudsak glasskärvor, men även aska och tegel, som främst har lagts norr och väster om glasbruksbyggnaden. Runt glasbruksfastigheten finns flera bostäder, både för fritids- och permanent boende.

Höga halter av främst arsenik, barium, kadmium, koppar, zink, bly och antimon har uppmätts inom området kring Gadderås glasbruk. Inom utfyllnadsområdet och delar av bruksområdet påträffas föroreningarna nära markytan med höga halter främst i den översta metern i jordlagret. Förhöjda halter påträffas även i djupare liggande marklager. Området är i huvudsak inhägnat från allmänheten.

Området norr och väster om glasbruksbyggnaden angränsar mot ett utfyllt dike och en våtmark. Gadderås är beläget på en vattendelare vilket gör att lakvatten innehållande lättlösliga föroreningar (främst fluorid och bor) sprids nedströms. Troligtvis har betydande utsläpp skett under driftstiden (främst av fluorid från etsning av glas med fluorvätesyra) som sedan släpptes ut i kringliggande mark och diken. I slutet av 1960-talet tvingades man stänga ned den brunn som användes av byn till följd av kraftigt förhöjda fluoridhalter. Numera har bostäderna i Gadderås kommunalt vatten. Dock är fluoridhalterna fortfarande förhöjda men bedöms vara under avklingning. För övriga ämnen som uppmäts i höga halter (arsenik, koppar, bly, barium, zink, antimon och kadmium) sker en mycket långsam spridning som kan förväntas att fortgå under lång tid. I dagsläget urlakas måttliga mängder av dessa föroreningar i området men förändringar i spridningsförhållanden såsom schaktning, ökad erosion eller tilltagande nederbörd kan medföra ökade utsläpp i framtiden.

De åtgärdsmetoder som först och främst anses lämpliga för området är urschaktning av kontaminerade jordmassor eller glasavfall samt deponering på en extern mottagningsanläggning. Jordmassor med högt organiskt innehåll kan kräva omhändertagande med förbränning.

Glasbruksprojektet

Mer information om projektet Gadderås glasbruk

Genomförda undersökningar, riskbedömning och åtgärdsutredning

Här finns rapporten från den huvudstudie av området som genomfördes 2015.

Huvudstudie Gadderås glasbruk, Kemakta 2016-04 (pdf, nytt fönster)

Senast granskad 2019-03-19