Västra stranden i Strandstaden.

Västra stranden i Strandstaden, ett före detta sågverksområde som nu är bebyggt med bostadshus, men där föroreningar från sågverkstiden finns kvar i marken under gräset och behöver åtgärdas. Oktober 2013.

Foto: Ylva Persson, WSP Sverige AB.

Fagersanna Strandstad

I Strandstaden i Fagersanna, Tibro kommun, fanns det tidigare ett sågverk där virke behandlades med träskyddsmedel. Det gör att marken i området är förorenad av dioxin och behöver saneras. Saneringsåtgärder har genomförts i området med SGU som huvudman under vintern och våren 2016. Åtgärdsarbetet slutbesiktades i juni 2016. En garantibesiktning för att följa upp eventuella anmärkningar och brister genomfördes i juni 2018.

Sedan 2013 är SGU huvudman för utredningar och åtgärder av föroreningarna i Strandstaden. Det före detta sågverksområdet ligger i Fagersanna vid sjön Örlens sydöstra strand. Sågverksamhet bedrevs i området fram till 1985. I slutet av 1980-talet byggdes istället bostäder i området, efter att en del föroreningar från träskyddsmedel (klorfenol) som man då kände till grävts bort. Idag finns det 54 kedjehus och fristående villor i området och en samfällighetsbyggnad. Senare upptäckte man att området som förorenats av klorfenol även kan vara förorenat av ämnet dioxin.

Dioxin kommer från behandling av virke med klorfenol. Det är i marken inom de allmänna ytorna i de västra delarna av Strandstaden som högst halter av dioxin finns. Dit flyttades material från det tidigare sågverkets doppningsområde i samband med att bostäderna byggdes. Höga halter dioxin har också påträffats vid platsen för det tidigare doppningskaret i det centrala området. Inom de allmänna ytorna i de östra och centrala delarna av Strandstaden varierar dioxinhalterna mycket. Resultaten från undersökningarna visade dessutom att det finns viss förorening kvar på ett fåtal av de privata tomterna.

Förberedelser för åtgärder gjordes under 2015. Under våren och sommaren 2015 undersöktes området i detalj för att avgöra hur mycket som behövde tas bort. SGU handlade upp en entreprenör för att genomföra åtgärderna och en mottagningsanläggning som skulle ta emot de förorenade massorna. Åtgärdsarbetet startade med förberedande arbeten i december 2015. I januari 2016 kunde själva saneringsåtgärderna påbörjas. De åtgärder som har gjorts är att gräva bort de förorenade massorna och att återställa marken efteråt. Det är framförallt mark inom de allmänna ytorna i de västra delarna av området och i några mindre delområden i de östra och centrala delarna som har åtgärdats. Åtgärder har också gjorts på några av de privata tomterna. Nya buskar och träd har planterats och gräs har såtts eller rullats ut. Ny belysning har installerats längs med vattnet i det västra området. De sista arbetena genomfördes i juni 2016 varefter slutbesiktning kunde hållas. Vissa kontroller av att träd, buskar och gräs etablerat sig och växer ordentligt gjordes också efter sommaren. Alla åtgärder som gjorts i området och den återställning som behövts efteråt har bekostas med statliga bidragsmedel.

Dioxin och sågverk

Mer information om projektet Strandstaden - Fagersanna före detta sågverk

Informationsbrev till de boende i området

Informationsbrev Strandstaden 2015-12-15 (pdf, nytt fönster)

Informationsbrev Strandstaden 2015-10-20 (pdf, nytt fönster)

Informationsbrev Strandstaden 2015-06-17 (pdf, nytt fönster)

Presentationer från informationsmöten

Presentation Strandstaden 2017-01-23 (pdf, nytt fönster)

Presentation Strandstaden 2016-01-14 (pdf, nytt fönster)

Presentation Strandstaden 2015-04-16  (pdf, nytt fönster)

Genomförda undersökningar, riskbedömning och åtgärdsutredning

Här finns PM om hur framtida markfrågor inom Strandstaden ska hanteras.

PM hantering av markfrågor SGU 2016-12-08 (pdf, nytt fönster)

Här finns slutredovisningen efter genomförd åtgärd.

Slutredovisning av statsbidrag, genomförande av åtgärder i Strandstaden, Fagersanna SGU 2018-03-23 (pdf, nytt fönster)

Här finns slutrapporten från miljökontroll efter genomförd åtgärd.

Rapport Miljökontroll 2017-06-30 (pdf, nytt fönster)

Här finns rapporten från den huvudstudie av området som genomfördes 2013-2014.

Huvudstudie Strandstaden WSP 2014 05-14 (pdf, nytt fönster)

Rapport Strandstaden förklassificering inför åtgärd 2015-09-22 (pdf, nytt fönster)

Här finns rapporten från den miljötekniska markundersökning som genomfördes 2012-2013 och de miljömedicinska hälsoriskbedömningar som gjorts.

Hälsoriskbedömning dioxin  2013-03-20 (pdf, nytt fönster)

Hälsoriskbedömning pentaklorfenol 2013-05-30 (pdf, nytt fönster) 

Äldre information och rapporter

Här finns information och rapporter som tagits fram tidigare under projektet.

Informationsbrev

Informationsbrev Strandstaden 2015-03-11 (pdf, nytt fönster)

Informationsbrev Strandstaden 2015-04-15 (pdf, nytt fönster)

Presentationer från informationsmöten

Presentation Strandstaden SGU 2014-06-12 (pdf, nytt fönster)

Presentation Strandstaden WSP 2014-06-12 (pdf, nytt fönster)

Genomförda undersökningar

Förstudie Strandstaden Kemakta 2013-06 (pdf, nytt fönster)

Förstudie Strandstaden Kemakta - bilagor 2013-06 (pdf, nytt fönster)