Fatupplag

Foto: Åsa Westerlund.

Bekämpnings­medelsförråd i Jämtland

Under sommaren 2017 genomförde SGU saneringsåtgärder vid tre tidigare bekämpningsmedelsförråd i Jämtland där Domänverket har ett ansvar som tidigare verksamhetsutövare.

Domänverket har bedrivit skogsbruk på fastigheten Murfjäll 1:1 i Krokom kommun och Bergsjön 1:1 i Åre kommun under perioden 1912-1992.  Bekämpningsmedel som idag är förbjudna har under 1950-, 60- och 70-talet hanterats vid Domänverkets förråd på fastigheterna. Inom skogsbruket användes bland annat Hormoslyr, ett preparat för att bekämpa lövsly som innehåller fenoxisyror och små mängder dioxin, samt Gesarol ett DDT-preparat mot insekter. Rester från hanteringen av bekämpningsmedel finns fortfarande kvar vid de tidigare förråden och behöver omhändertas på ett miljömässigt godkänt sätt.

Två av förråden ligger i Krokoms kommun i närheten av sjön Dunnervattnet invid Hotagens naturreservat som har stor betydelse för friluftslivet. I dagsläget bedriver Jijnjevaerie sameby renskötsel inom fastigheten och dessutom förekommer jakt och fiske under säsong liksom annan friluftsverksamhet.  I ett kvarstående förråd vid Lillstensjöå luktade det starkt av bekämpningsmedel och mycket höga halter av fenoxisyror uppmättes i jordprov från golvet. Förrådet rivs därför så att marken kan schaktsaneras. Några kilometer därifrån fanns tidigare ytterligare ett förråd och en flygsträcka för flygbesprutning. Inga höga halter av bekämpningsmedel påträffades vid den miljötekniska markundersökningen men kvarvarande verksamhetsavfall som skrot och tunnor tas om hand.

I Åre kommun i Åkroken ligger ett tredje förråd där bekämpningsmedel har hanterats. Där finns misstankar om att tunnor med bekämpningsmedel har grävts ner i närheten av förrådet i samband med att Hormoslyr förbjöds. På fastigheten bedriver Njaarke sameby renskötsel. Dessutom bedrivs jakt och fiske, det senare i ett vattendrag som den bäck som rinner strax nedanför förrådet mynnar i. I sommar kommer provgrävning att ske på platsen där tunnorna tros vara belägna och om de påträffas kommer de att omhändertas och marken i anslutning saneras.

Åtgärderna är en del av SGU:s långsiktiga regeringsuppdrag att genomföra undersökningar och åtgärder vid förorenade områden med ett statligt ansvar när myndigheten som varit verksamhetsutövare inte längre finns kvar. I samband med åtgärderna omhändertas också några deponier vid förråden i samarbete med Statens fastighetsverk som är fastighetsägare.