Bild på fabrik.

Gamla glasbruksbyggnaden i Älghult.

Foto: SGU.

Älghult glasbruk

På uppdrag av SGU påbörjades under 2016 arbetet med att ta fram en huvudstudie vid det före detta glasbruket i Älghult. Tidigare genomförda undersökningar har visat på höga halter av arsenik och bly. I grundvatten förekommer höga halter arsenik. Arbetet finansieras med statliga bidragsmedel av Naturvårdsverket via Länsstyrelsen i Kronobergs län.

Det före detta glasbruket ligger i de södra delarna av Älghult samhälle, Uppvidinge kommun. Glasbruket anlades på platsen 1933 och produktionen bestod av sodaglas i form av flaskor, burkar, hushållsglas men också kristallglas. Glasbruket hade verksamhet fram till 2002 då glasbruket lades ner.

I samband med nedläggningen av glasbruket 2002 genomfördes provtagningar av den inre miljön. Vid detta tillfälle utfördes också en inventering av lokaler och kvarlämnade kemikalier vid bruket. I januari 2006 genomfördes undersökningar på slam och sediment i det före detta sliperiets golvrännor och damm i ventilationskanaler. Resultaten visade på att dammets halter av bly och framförallt zink gjorde att det skulle klassas som farligt avfall. Halterna av arsenik, krom och nickel visade sig också vara förhöjda.

Under 2006 genomfördes även miljötekniska undersökningar på det före detta glasbruksområdet, som en del i det övergripande Glasbruksprojektet. Resultaten från dessa undersökningar visar på att föroreningarna i jord och deponimaterial inom bruksområdet i första hand består av höga halter arsenik och bly (> 3 gånger riktvärdet för mindre känslig markanvändning). I grundvattnet förekommer mycket höga halter av arsenik, och halter av bor högre än gränsen för otjänligt dricksvatten.

Huvudstudie Älghults f.d. glasbruk (nytt fönster)

Senast granskad 2019-03-19