Björn Lindbom/SGU

Ala Lombolo

Foto: SGU.

Ala Lombolo

Sedimenten i sjön Ala Lombolo i Kiruna är kraftigt förorenade. Framför allt förekommer höga halter av kvicksilver, men även andra metaller såsom koppar, zink, bly och kadmium. Det biologiska livet i sjön är näst intill obefintligt och det finns risk för spridning av bland annat kvicksilver via bäcken Luossajoki och vidare till Torne älv. Det finns även en framtida risk för spridning nedåt i bergsprickor till följd av utvidgning av LKABs gruva intill.

Kvicksilverföroreningen i sedimenten har kommit till sjön via avloppsvatten, bland annat från kommunens reningsverk som avvecklades 1967. Kvicksilvret släpptes ut i det kommunala avloppsvattnet från LKABs laboratorium och i mindre mängder från Folktandvården i Kiruna.

En svårighet med att åtgärda sedimenten i Ala Lombolo har varit förekomst av oexploderad ammunition (OXA) på botten av sjön. För att underlätta för framtida efterbehandlingsåtgärder bärgade och oskadliggjorde Försvarsmakten kemiskt instabil ammunition under 2013 och 2014. En ytterligare rensning utfördes av LKAB under sommaren 2020 och därefter bedöms de förorenade sedimenten fria från OXA så att sugmuddring och HTC-teknik är möjlig att genomföra.

Ett pilotförsök med lågflödesmuddring utfördes 2019 och ett bänkskaleförsök med HTC-teknik utfördes 2021. LKAB har dessutom parallellt utvärderat och kommer att testa fler tekniker för att avvattna sedimenten.

SGU har varit huvudman för projektet sedan 2011 och avslutar sitt huvudmannaskap vid årsskiftet 2021/2022. En sammanfattning av alla utförda åtgärder, utredningar och tester som har utförts i projektet har arbetats fram av Golder på uppdrag av SGU. Denna rapport redovisar också nuvarande status av lämpliga åtgärdstekniker och återstående osäkerheter och behov som en ny huvudman behöver utreda vidare.
Frågor om projektet kan framöver ställas till Länsstyrelsen i Norrbottens län och Kiruna kommun.

Senast granskad 2021-12-13