För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner

Foto: Mattias Göransson, SGU

Datalagen

Datalagen som trädde i kraft 1 augusti 2022 ersätta den så kallade PSI-lagen, lag (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen. Lagen är en svensk tillämpning av Europaparlamentets och Europarådets direktiv om öppna data och vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn.

Datalagen (Lag om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data) syftar till att underlätta medborgares och företags vidareutnyttjande av de handlingar som tillhandahålls av myndigheter.

I lagen regleras bland annat vilka format som olika data ska göras tillgängliga i, avgifter och exklusiva rättigheter samt villkor för när data görs tillgängliga.

De tidigare versionerna av lagen, PSI-lagen (PSI står för Public Sector Information), har inte gett den effekt på den europeiska marknaden som EU-kommissionen hade för avsikt. Därför har EU-kommissionen sett ett behov av att uppdatera lagen för att utöka vidareutnyttjandet av offentligt finansierade data.

Öppna data-direktivet och ett digitalt Europa

Öppna data-direktivet, som har resulterat i datalagen, syftar till att främja användningen av öppna data och stimulera innovation inom produkter och tjänster. Med data avses information i digitalt format oberoende av medium.

  • För en inre europeisk marknad för data med fritt flöde mellan länder och sektorer.
  • För användning av data på lika villkor.
  • För att förbättra tillgången till data av hög kvalitet samtidigt som personuppgifter och annan känslig information skyddas.

Ökad användning av SGU:s data

SGU uppmuntrar till ökad användning och bearbetning av våra data. Vår förhoppning är att de kan komma till användning i allt från forskning till nya applikationer och att vi därmed kan bidra till ökad samhällsnytta.

För ytterligare information

Vill du ha mer information om hur vi tillämpningar datalagen är du välkommen att kontakta kundtjänst.