Eftersom kartan är baserad på grundvattenkartor i olika skalor, åldrar och kvalitet varierar noggrannheten. Informationen är framtagen för presentation i skala 1:1 miljon, vilket innebär att vissa grundvattentillgångar har generaliserats kraftigt. Åsarna är t.ex. kraftigt överdrivna för att de ska framträda tydligt. Uttagsmöjligheterna i berg baseras på kapacitetsuppgifter från bergborrade brunnar i SGUs brunnsarkiv. Kartan uppdateras inte.

Produktbeskrivning för Grundvatten 1:1 miljon (nytt fönster)

Komprimerad fil med grundvattenkartan i shape-format.