Miljö­övervaknings­data - screening av miljögifter

Naturvårdsverket har gett Sveriges geologiska undersökning (SGU) i uppdrag att etablera ett nytt konsoliderat datavärdskap för metaller och miljögifter i biota, sediment och andra media som undersöks inom screeningen. Data som omfattas kommer främst från miljöövervakningen men datavärdskapet ska på sikt även kunna ta emot data från samordnad recipientkontroll (SRK). Datavärdskapet övertas från IVL från och med den 1 januari 2018.

Befintliga databaser hålls tillgängliga

Befintliga databaser hos IVL Svenska Miljöinstitutet AB (IVL) kommer att hållas öppna januari ut. Då kommer nedladdning av data fungera precis som vanligt, via länkarna som finns kvar på IVLs webbplats.

Data är fritt tillgängliga

Data som Naturvårdsverket finansierar tillgängliggörs med CC0 licens och är därmed fria att använda, återanvända, distribuera och aggregera.

Undersökningar i Screeningdatabasen

Nationella data

Regionala data

Senast granskad 2019-09-25