Jord

Jordarter och jorddjup

Bilden visar en jordartskarta med så kallad 3D-effekt.

Illustration: SGU.

Jordarter

Bilden visar en jorddjupskarta med så kallad 3D-effekt.

Illustration: SGU.

Jorddjup

Information om de lösa jordlagrens olika karaktär och rumsliga fördelning är ekonomiskt viktigt för planering av byggande både över och under markytan.

Den nationella jorddjupsmodellen ger en översiktlig bild av jordtäckets mäktighet, det vill säga de lösa jordlagrens djup ner till berggrundsytan. Jorddjupet har beräknats genom interpolering av kända jorddjupsdata, inhämtade genom exempelvis borrningar. Som stöd i interpoleringen mellan observationspunkter har bland annat yttäckande jordartsinformation använts.

För vissa geografiskt mindre områden finns modeller som även visar olika jordartslagers fördelning och deras djup från markytan. Dessa modeller kan till exempel användas för att identifiera grundvattenförande lager eller kvicklera.

Senast granskad 2020-03-06

Kontakta SGU:s kundtjänst