Stränders jordart och eroderbarhet, jordartsdata

Stränders jordart och eroderbarhet visar en förenklad bild av jordarter längs stränder och jordarternas eroderbarhet.

Informationen bygger på en omklassning av Jordarter 1:25 000–1:100 000 och kan ge ett översiktligt underlag vid samhällsplanering och infrastrukturprojekt. Byggnation och markarbeten kan ha ändrat strandens egenskaper och underlaget kan variera i kvalitet och ålder. Därför bör man tolka kartan med stor försiktighet inom tätorter.

Begreppet eroderbarhet avser endast jordens materialegenskap såsom jordpartiklarnas tyngd och sammanhållande krafter. Faktorer som vattnets strömhastighet, vågpåverkan och morfologi, som är avgörande för erosionsprocessen, beaktas ej.

Produktbeskrivning för Stränders jordart och eroderbarhet (nytt fönster)

Senast granskad 2021-06-30