Jordlagerföljder, jordartsdata

Jordlagerföljder innehåller uppgifter om jorddjup, jordlagrens mäktighet och vissa karaktäristiska egenskaper, exempelvis bildningssätt och kornstorlek.

Informationen kan användas i samhällsbyggnadsprocessen genom att ge underlag för mycket översiktlig planering i exempelvis byggnadsprojekt och vägplanering. Informationen kan också användas i prospekteringssyfte och i grundvattenrelaterade frågor.

Informationen bygger på observationer i skärningar eller på resultat av borrningar/sonderingar. Positioneringsnoggrannheten kan variera beroende på vilket kartunderlag som används vid insamlingen.

Produktbeskrivning för Jordlagerföljder (nytt fönster)