Jordarter 1:25 000–1:100 000, jordartsdata

Jordarter 1:25 000–1:100 000 ger en översiktlig bild av jordarternas egenskaper. Informationen kan användas som underlag för planering, analys, forskning och utbildning.

Informationen kan användas i samhällsbyggnadsprocessen genom att ge underlag för mycket översiktlig planering i exempelvis byggnadsprojekt och vägplanering. Informationen kan också användas i prospekteringssyfte och i grundvattenrelaterade frågor. Kartan bör användas med stor försiktighet vid analyser och bedömningar av markförhållanden.

Jordarterna indelas efter bildningsätt och kornstorlekssammansättning. Ytliga jordlager med en mäktighet som understiger en halv till en meter samt jordlager på djupet redovisas i vissa fall. Även vissa landformer, exempelvis moränbacklandskap, moränryggar och flygsanddyner redovisas.

Produktbeskrivning för Jordarter 1:25 000–1:100 000

Senast granskad 2021-06-30