Skred, ras och erosion

Geologiska data om skred, ras och erosion innehåller information om förutsättningar för skred i finkornig jordart, stränders jordart och eroderbarhet, markens stabilitetsegenskaper, erosionsförhållanden samt inträffade jordskred och raviner. Informationen är till stor nytta i samhällsplaneringen för att bedöma risker och förebygga skred, ras och erosion.

SGU:s geologiska data om skred, ras och erosion omfattar följande produkter:

Förutsättningar för skred i finkornig jordart

Jordskred och raviner

Stranderosion, kust

Stränders jordart och eroderbarhet

Fastmark


Förutsättningar för skred i finkornig jordart

Ikon-Produkter-60.png

Förutsättningar för skred i finkornig jordart är tänkt att användas i tidigt planeringsskede för att identifiera områden där det kan finnas skredfara och där ytterligare utredningar behöver göras. För att kunna tolka informationen rätt krävs grundläggande geoteknisk och geologisk kompetens.

Informationen bygger på en beräkningsalgoritm (Tryggvason, 2014) som utifrån jordartstyp (enligt SGU:s produkt Jordarter 1:25 000–1:100 000), terrängmodell (Lantmäteriets nationella höjdmodell) och kritisk lutning (1:10) definierar markområden med finkornig jordart som har förutsättningar för jordskred.

Ett lerlagers skredbenägenhet beror inte bara på marklutning, utan även på dess tekniska egenskaper. Metoden tar inte hänsyn till detta utan betraktar alla jordlager av viss jordartstyp (främst silt och lera) som skredkänsliga vid viss marklutning. Detta innebär att inom många av de identifierade aktsamhetsområdena är lerornas egenskaper sådana att någon risk för skred knappast föreligger, trots att lutningskriteriet är uppfyllt.

Läs mer om beräkningsalgoritmen här (nytt fönster)

Hämta produkten som färdigpaketerad zip-fil

Via länken laddas data i GeoPackage-format ned. Leveransens innehåll framgår i produktbeskrivningen.

Landningssida för OGC API – Features

Via länken når du dokumentation i HTML eller JSON-format av direktåtkomst av vektordata via OGC API – Features. Huvudformat för nedladdning av data är GeoJSON.

Produktbeskrivning för Förutsättningar för skred i finkornig jordart

 

Förutsättningar för skred i finkornig jordart som visningstjänst

Förutsättningar för skred i finkornig jordart finns även som visningstjänst (WMS). Visningstjänsterna riktar sig till dig som vill använda vår information som färdiga bilder i dina egna system eller applikationer. Tjänsterna är uppsatta i WMS-format (Web Map Service).

https://resource.sgu.se/service/wms/130/forutsattning-skred-finkornig-jordart

Produktbeskrivning för visningstjänsten Förutsättningar för skred i finkornig jordart (nytt fönster)


Jordskred och raviner

Ikon-Produkter-60.png

Dataprodukten Jordskred och raviner visar de spår som bildats i terrängen efter inträffade jordskred på land, samt raviner i lösa jordlager. I begränsad utsträckning visas också skredspår på havsbottnen. Dessa finns markerade på ett fåtal platser på kartan. Tillsammans med jordartskartor och höjddata kan informationen användas för en översiktlig bedömning av skredkänslighet och markstabilitet.

De flesta skred har skett i lerjord, men det förekommer även spår av skred i sandjordar, inte minst i de norrländska älvdalarna, samt i moränjordar. Om skred har inträffat i sandjord finns ofta silt- eller lerlager under ett ytligt sandlager. Spår av jordras har också inkluderats i den mån de har gett upphov till former liknande jordskredsspår.

Raviner med ett djup understigande cirka 3 meter har normalt inte kartlagts. I ravinernas slänter sker ofta mindre ras och skred. Såväl morfologiskt mycket framträdande skredkanter och raviner som former utjämnade genom till exempel markplanering och jordbruk har redovisats.

Hämta produkten som färdigpaketerad zip-fil

Via länken laddas data i GeoPackage-format ned. Leveransens innehåll framgår i produktbeskrivningen.

Landningssida för OGC API – Features

Via länken når du dokumentation i HTML eller JSON-format av direktåtkomst av vektordata via OGC API – Features. Huvudformat för nedladdning av data är GeoJSON.

Produktbeskrivning för Jordskred och raviner

 

Jordskred och raviner som visningstjänst

Jordskred och raviner finns även som visningstjänst (WMS). Visningstjänsterna riktar sig till dig som vill använda vår information som färdiga bilder i dina egna system eller applikationer. Tjänsterna är uppsatta i WMS-format (Web Map Service).

https://resource.sgu.se/service/wms/130/jordskred-raviner


Stranderosion, kust

Ikon-Produkter-60.png

Produkten Stranderosion, kust innehåller information om erosionsförhållanden längs kusten i Skåne, Halland och västra Blekinge. Baserat på detaljerad kartläggning av stränder och havsbotten runt kusten har erosionsförhållanden och erosionskänslighet bedömts och beräknats med två olika metoder. En indelning har gjorts i olika strandtyper efter strändernas geologi, topografi och sedimentdynamik. De olika strandtyperna karaktäriseras av olika erosionsförhållanden beroende på om stränderna främst präglas av pålagring, erosion eller huvudsakligen är i balans samt hur snabbt erosionen sker. Dessutom visas en prognos för vilka erosionsförhållanden man kan förvänta sig i framtiden vid en havsnivåhöjning på cirka en meter.

Strändernas känslighet för erosion visas med ett beräknat erosionsindex, baserat på en analys av jordarter på stränder och havsbotten, marklutning, erosionsprocesser och sedimentbudget på stränder och havsbotten samt vind- och vågexponering. I samband med fältinsamlingen har hårda erosionsskydd inventerats och sträckor med aktiv erosion kartlagts.

Hämta produkten som färdigpaketerad zip-fil

Via länken laddas data i GeoPackage-format ned. Leveransens innehåll framgår i produktbeskrivningen.

Landningssida för OGC API – Features

Via länken når du dokumentation i HTML eller JSON-format av direktåtkomst av vektordata via OGC API – Features. Huvudformat för nedladdning av data är GeoJSON.

Produktbeskrivning för Stranderosion, kust

 

Stranderosion, kust som visningstjänst

Stranderosion, kust finns även som visningstjänst (WMS). Visningstjänsterna riktar sig till dig som vill använda vår information som färdiga bilder i dina egna system eller applikationer. Tjänsterna är uppsatta i WMS-format (Web Map Service).

https://resource.sgu.se/service/wms/130/stranderosion-kust-v2

Produktbeskrivning för visningstjänsten Stranderosion, kust


Stränders jordart och eroderbarhet

Ikon-Produkter-60.png

Dataprodukten Stränders jordart och eroderbarhet visar en förenklad bild av jordarter längs stränder och jordarternas eroderbarhet. Informationen bygger på en omklassning av Jordarter 1:25 000–1:100 000 och kan ge ett översiktligt underlag vid samhällsplanering och infrastrukturprojekt. Byggnation och markarbeten kan ha ändrat strandens egenskaper och underlaget kan variera i kvalitet och ålder. Därför bör man tolka kartan med stor försiktighet inom tätorter.

Begreppet eroderbarhet avser endast jordens materialegenskap såsom jordpartiklarnas tyngd och sammanhållande krafter. Faktorer som vattnets strömhastighet, vågpåverkan och morfologi, som är avgörande för erosionsprocessen, beaktas ej.

Hämta produkten som färdigpaketerad zip-fil

Via länken laddas data i GeoPackage-format ned. Leveransens innehåll framgår i produktbeskrivningen.

Landningssida för OGC API – Features

Via länken når du dokumentation i HTML eller JSON-format av direktåtkomst av vektordata via OGC API – Features. Huvudformat för nedladdning av data är GeoJSON.

Produktbeskrivning för Stränders jordart och eroderbarhe

 

Stränders jordart och eroderbarhet som visningstjänst

Stränders jordart och eroderbarhet finns även som visningstjänst (WMS). Visningstjänsterna riktar sig till dig som vill använda vår information som färdiga bilder i dina egna system eller applikationer. Tjänsterna är uppsatta i WMS-format (Web Map Service).

https://resource.sgu.se/service/wms/130/strand-jordart-eroderbarhet

Produktbeskrivning för visningstjänsten Stränders jordart och eroderbarhet


Fastmark

Ikon-Produkter-60.png

Dataprodukten Fastmark presenterar en förenklad bild av markens stabilitetsegenskaper. Produkten bygger på en omklassning av grundlagret i datamängden Jordarter 1:25 000–1:100 000 till tre stabilitetsklasser: fastmark, ej fastmark och ej bedömd mark.

Till klassen fastmark räknas områden med berg, morän, isälvssediment, grus, blockjord och liknande. Till klassen ej fastmark räknas områden med silt, lera, torv, gyttja, postglacial sand och andra avlagringar som i många fall underlagras av silt, lera eller fyllning. Hänsyn har inte tagits till marklutning och fuktighetsförhållanden.

Produkten är bland annat tänkt att användas som underlag för en tidig bedömning av vilka markområden som har förutsättningar att beröras av ytterligare skred vid ett inträffat eller pågående jordskred. Med tanke på eventuella brister i underlaget skall alltid en platsspecifik bedömning göras i terrängen.

Hämta produkten som färdigpaketerad zip-fil

Via länken laddas data i GeoPackage-format ned. Leveransens innehåll framgår i produktbeskrivningen.

Landningssida för OGC API – Features

Via länken når du dokumentation i HTML eller JSON-format av direktåtkomst av vektordata via OGC API – Features. Huvudformat för nedladdning av data är GeoJSON.

Produktbeskrivning för Fastmark

 

Fastmark som visningstjänst

Fastmark finns även som visningstjänst (WMS). Visningstjänsterna riktar sig till dig som vill använda vår information som färdiga bilder i dina egna system eller applikationer. Tjänsterna är uppsatta i WMS-format (Web Map Service).

https://resource.sgu.se/service/wms/130/jordarter-25-100-tusen-fastmark

Produktbeskrivning för visningstjänsten Fastmark

Senast granskad 2024-06-10