Grundvattenmagasin

Grundvattenmagasin innehåller information om utbredning och uttagsmöjligheter vid större grundvattenmagasin. Det finns även information om grundvattnets strömningsriktning, grundvattendelare, ytvattenkontakter, tillrinningsområden, låggenomsläppliga lager ovanpå magasin, delområden och kartläggningsmetoder.

Grundvattenmagasin

Ikon-Produkter-60.png

Informationen utgör ett viktigt underlag i planeringen av samhällets vattenförsörjning. Informationen används också i frågor som rör markanvändning och fysisk planering i allmänhet, exempelvis som underlag för miljökonsekvensbeskrivningar och för åtgärdsprogram för skydd av grundvattnet vid byggen.

Hämta produkten som färdigpaketerad zip-fil

Via länken laddas data i GeoPackage-format ned. Leveransens innehåll framgår i produktbeskrivningen.

Landningssida för OGC API – Features

Via länken når du dokumentation i HTML eller JSON-format av direktåtkomst av vektordata via OGC API – Features. Huvudformat för nedladdning av data är GeoJSON.

Produktbeskrivning för Grundvattenmagasin

 

Grundvattenmagasin som visningstjänst

Grundvattenmagasin finns även som visningstjänst (WMS). Visningstjänsterna riktar sig till dig som vill använda vår information som färdiga bilder i dina egna system eller applikationer. Tjänsterna är uppsatta i WMS-format (Web Map Service).

https://resource.sgu.se/service/wms/130/grundvattenmagasin?

Produktbeskrivning för visningstjänsten Grundvattenmagasin


Grundvattentillgång i små magasin

Ikon-Produkter-60.png

Dataprodukten Grundvattentillgång i små magasin visar en beräkning av grundvattentillgång för vattenförsörjning i Sverige med fokus på små grundvattenmagasin. Beräkningen baseras på ett antal antaganden och ett relativt översiktligt grundmaterial och är därmed förknippade med osäkerheter. SGU anser att den presenterade beräknade grundvattentillgången kan vara relevant och användbar för översiktlig riskbedömning och planering avseende vattenuttag från små grundvattenmagasin. Däremot bedömer SGU att resultaten generellt inte är tillräckligt precisa och detaljerade för att bedöma vattentillgång och risk för vattenbrist för enskilda fastigheter.

Grundvattentillgång i små magasin omfattar en rikstäckande beräkning och resultatet presenteras i enheten l/dygn/ha (liter per dygn per hektar) i ett raster med cellstorlek på 100x100 m.

Hämta produkten som färdigpaketerad zip-fil

Via länken laddas data i TIFF-format ned. Leveransens innehåll framgår i produktbeskrivningen.

Capabilitiesdokument för OGC Web Coverage Service (WCS)

Via länken når du dokumentation i XML-format av direktåtkomst av rasterdata via OGC WCS. Huvudformat för nedladdning av data är TIFF.

Produktbeskrivning av Grundvattentillgång i små magasin

 

Grundvattentillgång i små magasin som visningstjänst

Grundvattentillgång i små magasin finns även som visningstjänst (WMS). Visningstjänsterna riktar sig till dig som vill använda vår information som färdiga bilder i dina egna system eller applikationer. Tjänsterna är uppsatta i WMS-format (Web Map Service).

https://resource.sgu.se/service/wms/130/grundvattentillgang

Produktbeskrivning för visningstjänsten Grundvattentillgång i små magasin


Hydrogeologi, Inspiredata

Ikon-Produkter-60.png

Dataprodukten är en harmoniserad version av SGU:s produkt Grundvattenmagasin i syfte att uppfylla Inspire dataspecifikation för tema Geologi. Dataprodukten täcker hela Sverige och innehåller generaliserad information om grundvattentillgångar i jord och berg. Översiktlig information i skala 1:250 000 dominerar men mer detaljerad information i skala 1:50 000 finns över flera områden framför allt i södra Sverige.

GE.Hydrogeologi i SWEREF99-TM som referenssystem (GML i zip-format)

GE.Hydrogeologi i ETRS-89 som referenssystem (GML i zip-format)

Hydrogeologi, Inspiredata finns även som visningstjänst (WMS). Visningstjänsterna riktar sig till dig som vill använda vår information som färdiga bilder i dina egna system eller applikationer. Tjänsterna är uppsatta i WMS-format (Web Map Service).

https://resource.sgu.se/service/wms/inspire/GE-Hydrogeologi

 

Senast granskad 2024-05-20