Vatten.

Grundvattenförekomster

Dataprodukten Grundvattenförekomster redovisar de områden med grundvatten i jord eller berg som omfattas av vattendirektivet.

Det arbete som följer av vattendirektivet kallas ofta för vattenförvaltning. Vattendirektivet finns för att alla EU-länder gemensamt ska arbeta för att uppnå långsiktigt hållbart användande av Europas värdefulla vattenresurser. I Sverige har vi nästan 4 000 grundvattenförekomster som omfattas av den här lagstiftningen och de täcker ungefär nio procent av Sveriges yta. Målsättningen är att alla grundvattenförekomster ska uppnå och bibehålla god kemisk och kvantitativ status. Det administrativa vattenförvaltningsarbetet löper i sexåriga cykler där moment som kartläggning, riskbedömning och statusklassificering ingår. Åtgärder ska sättas in för de grundvattenförekomster som riskerar att inte uppnå eller bibehålla god kemisk och kvantitativ status. Läs mer om vattenförvaltningen av grundvatten i SGU:s vägledning Vägledning för vattenförvaltning av grundvatten.

Vägledning för vattenförvaltning av grundvatten

Grundvattenförekomster

Ikon-Produkter-60.png

Produkten redovisar förekomster av grundvatten som utpekats inom vattenförvaltningen. Vattenförvaltningen arbetar med att uppfylla kraven i ramdirektivet för vatten (2006/60/EG) och grundvattendirektivet (2006/118/EG) med flera direktiv. Grundvattenförekomsternas gränser sammanfaller huvudsakligen med SGU:s grundvattenmagasin i sand och grus samt i sedimentära och kristallina akviferer särskilt avgränsade för vattenförvaltningens syften.

Grundvattenförekomster finns i jord eller berg som har speciellt goda förutsättningar för grundvattenutvinning. Grundvattenförekomsterna utgör viktiga resurser för bland annat dricksvattenförsörjning.

Hämta produkten som färdigpaketerad zip-fil

Via länken laddas data i GeoPackage-format ned. Leveransens innehåll framgår i produktbeskrivningen.

Landningssida för OGC API – Features

Via länken når du dokumentation i HTML eller JSON-format av direktåtkomst av vektordata via OGC API – Features. Huvudformat för nedladdning av data är GeoJSON.

Produktbeskrivning av Grundvattenförekomster

 

Grundvatten­förekomster, Inspiredata

Ikon-Produkter-60.png

Dataprodukten redovisar grundvattenförekomster som omfattas av EU:s ramdirektiv för vatten (2006/60/EG) och grundvattendirektivet (2006/60/EG). Formatet är anpassat efter INSPIRE-direktivets dataspecifikation för temat ”Områden med särskild förvaltning/begränsning/reglering”, samt enheter för rapportering.

Dataprodukten omfattar den senast beslutade förvaltningscykelns grundvattenförekomster (2017-2021) som rapporterats till European Environment Agency (EEA). Pågående förvaltningscykels grundvattenförekomster (2022–2027) går att ladda ner som öppna data hos SGU (se ”Relaterad information”).

AM.Grundvattenförekomster i SWEREF99-TM som referenssystem (GML i zip-format)

AM.Grundvattenförekomster i ETRS-89 som referenssystem (GML i zip-format)

Grundvatten­förekomster, Inspiredata som visningstjänst

Grundvatten­förekomster, Inspiredata finns även som visningstjänst (WMS). Visningstjänsterna riktar sig till dig som vill använda vår information som färdiga bilder i dina egna system eller applikationer. Tjänsterna är uppsatta i WMS-format (Web Map Service).

https://resource.sgu.se/service/wms/inspire/AM-WaterBodyForWFD

 

Senast granskad 2024-05-20