2019

2019-12-18
Yttrande över promemorian "Genomförande av reviderade EU-direktiv på avfallsområdet"

2019-12-16
Nationellt tillgängliggörande av digitala detaljplaner - delrapport i uppdraget att verka för en smartare samhällsbyggnadsprocess

2019-12-09
Yttrande över betänkandet "Sveriges miljöövervakning – dess uppgift och organisation för en god miljöförvaltning (SOU 2019:22)"

2019-12-04
Remiss om ny vägledning för inrättande och förvaltning av vattenskyddsområden

2019-11-07
Yttrande angående ansökan om tillstånd att för kommunal vattenförsörjning ur brunnar på fastigheterna Risinge 4:4 m.fl. bortleda bräckt grundvatten, Mörbylånga kommun

2019–09–09
Yttrande avseende bankantsdränering vid Karlsborgs flygplats, Karlsborgs kommun

2019-08-21
Ansökan från Swerock AB om tillstånd för sandtäkt på fastigheten Vingåker Sävstaholm 7:2 i Vingåkers kommun

2019-06-14 
Angående SMA Mineral AB ansökan om tillstånd till täktverksamhet och vattenverksamhet vid Klintebys och Snögrinde stenbrott, Klintehamn, Gotland

2019-06-13
Yttrande över ansökan om tillstånd till fortsatt och utökad täktverksamhet samt vattenverksamhet vid Slite, Gotlands kommun

2019-05-15
Yttrande över Cementa AB:s ansökan om tillstånd till fortsatt och utökad täktverksamhet samt vattenverksamhet vid Slite, Gotlands kommun

2019-05-02
Ansökan från Bilfrakt Ballast AB om ändring av verksamhet i naturgrustäkt Röbäck (Grop 21) inom fastigheten Röbäck 11:12, 24:12, 25:17 m.fl. i Umeå

2019-04-30
Strategi för skydd och förvaltning av marina miljöer och arter i Västerhavet

2019-03-15
Begäran om yttrande ur ett grundvattenperspektiv - Ansökan om tillstånd till fortsatt täkt av berg och bortledande av grundvatten m.m. på fastigheterna Aska S:10 och Smedstad 1:4 i Linköpings kommun

Senast granskad 2021-06-22