2022-10-26, Hantering av schaktmassor och annat naturligt förekommande material som kan användas för anläggningsändamål

Frågeställning

Naturvårdsverket har identifierat att det saknas användbara verktyg för masshanteringsplanering, samt att det finns svårigheter/otydligheter i bedömningen av om massor är att betrakta som avfall eller produkt. Detta i sin tur skapar osäkerheter/svårigheter för tillsynsmyndigheter och verksamhetsutövare som ska hantera uppkomna massor.

Sammanfattning

Naturvårdsverket har därav bl.a. föreslagit tydligare/förbättrad vägledning samt att SGU och Boverket får i uppdrag att skapa bättre verktyg för masshanteringsplanering. Förslagen bör sikta på att förbättra kunskapen om berggrunden i stort, och speciellt i exploateringstäta områden. Detta för att så långt som möjligt undvika uppkomsten av svårhanterbara massor, och därigenom minimera mängden som kan komma att betraktas som avfall. I vägledningen bör sedan förtydligas hur bergmassor ska uppfordras och sedermera omhändertas.

SGU ställer sig positivt till förslaget att Boverket och SGU får i uppdrag att ta fram ett planeringsverktyg för masshantering. Vidare förde SGU fram att i förslaget bör tas hänsyn till grundvattenrelaterade risker vid val av masshanteringsplatser.

För en mer effektiv och hållbar hantering av schaktmassor och naturligt förekommande material, anser SGU att materialförsörjningsplaner också utgör viktiga underlag. Masshanteringsplan och materialförsörjningsplan är mycket närliggande planer och de utgår ifrån samma geologiska material, jord och berg, som ska omsättas i det framtida byggandet.

Samhällseffekter

SGU:s arbete med materialförsörjning planer är viktig för samhällsutveckling, bättre resursutnyttjande och klimatpåverkan. Framtagande av ett verktyg för masshantering är nödvändigt för att materialhantering ska ske på ett hållbart sätt.

SGU:s diarienummer: 33-1607/2022

Läs yttrandet Hantering av schaktmassor och annat naturligt förekommande material som kan användas för anläggningsändamål (nytt fönster)

Senast granskad 2023-01-18