2022-09-28, Anmälningsplikt för bortledning av grundvatten från täkter av berg

Frågeställning

Miljödepartementet föreslår att förordningen (1998:1388) om vattenverksamheter ska kompletteras så att bortledning av grundvatten från täkt av berg ska omfattas av anmälningsplikt i stället för tillståndsplikt. Förslaget gäller bara för de täktverksamheter som har bedrivits med tillstånd enligt miljöbalken, för bortledning med mindre än 6 000 m3 grundvatten per dygn samt att bortledningen pågår under högst tolv månader. 

Sammanfattning

SGU lyfter frågan att förslaget kan få konsekvenser för bergtäktsverksamheternas efterbehandlingsplaner och att det i viss mån kan påverka kostnadsberäkningen av den uppställda ekonomiska säkerheten. Med beaktande av dessa efterbehandlingsfrågor så har SGU inget att erinra mot förslaget.

SGU anser att förslaget visar på en intressant rättsutveckling i och med att grundvattenverksamheter lyfts in som anmälningspliktiga. SGU vill därmed sätta förslaget i perspektiv till andra aktuella vattenverksamhetsfrågor och vill passa på att argumentera för att provpumpning som undersökningsmetod i framtiden också ska kunna hanteras genom anmälningsplikt.

Samhällseffekter

Förslagets innebär att vissa bergtäkter ges en enklare möjlighet att säkerställa sin utrustning, till exempel under tiden som prövning av fortsatt täktverksamhet pågår. Förslagets begränsningar avseende för vilka bergtäkter det kan tillämpas gör att samhällseffekten inte blir så påtaglig. SGU ser dock förslaget som principiellt mycket intressant då förordningen för första gången kan komma att omfatta grundvattenbortledning som anmälningspliktig vattenverksamhet.

SGU:s diarienummer: 22-2013/2022

Läs yttrandet Anmälningsplikt för bortledning av grundvatten från täkter av berg (nytt fönster).

Senast granskad 2022-10-04