2022-06-22, Materialförsörjningsplan Skåne 2022

Frågeställning

Länsstyrelsen i Skåne har tagit fram ett utkast till en materialförsörjningsplan, och efterfrågar synpunkter på denna. Syftet med planen är att säkerställa en långsiktig och hållbar tillgång till ballastmaterial för infrastruktur och bostadsbyggande i länet i framtiden.

Sammanfattning

SGU anser att Materialförsörjningsplan Skåne 2022 är ett viktigt steg mot en framtida hållbar materialförsörjning i Skåne. Planen belyser, med Skånes regionala förutsättningar som grund, vilka möjligheter och utmaningar som finns för en hållbar ballastförsörjning. Utifrån detta sätts mål upp för hur en hållbar ballastförsörjning kan uppnås. Den visar även på de stora utmaningar som länet står inför när det gäller framtida materialförsörjning.

Samhällseffekter

Materialförsörjningsplan Skåne 2021 bygger till stor del på geologiska underlag om bergkvalitet som tagits fram just för Skåne (tex. SGU, 2021). Denna typ av kunskapsunderlag är centrala vid materialförsörjningsplanering, men saknas i stora delar av landet.  SGU vill understryka vikten av att ytterligare län får tillgång till motsvarande geologiska kunskapsunderlag, för att möjliggöra en hållbar materialförsörjningsplanering även i andra delar av landet. Då materialförsörjning är en mellankommunal fråga, anser SGU att arbetet med materialförsörjningsplaneringen generellt i Sverige skulle gynnas av att en övergripande instans (Länsstyrelsen) styr och samordnar planeringen.

Referens: SGU (2021). Förutsättningar för hållbar ballastförsörjning i Skåne län. Rapport 2021:01. Sveriges geologiska undersökning.

SGU:s diarienummer: 33-896/2022

Läs yttrandet Materialförsörjningsplan Skåne 2022

Senast granskad 2022-06-23