2022-06-22, Ansökan från Talga AB om tillstånd enligt miljöbalken till gruvverksamhet m.m. vid Nunasvaara Södra i Kiruna kommun

Frågeställning

Mark- och miljödomstolen vid Umeå tingsrätt har skickat rubricerat ärende på remiss.

Sammanfattning

SGU:s tidigare synpunkter har i huvudsak beaktats och redogjorts på ett bra sätt. Inför anläggningsarbeten och närmare planering av området bör dock en översiktlig verifiering av jordarter och jorddjup genomföras för att utesluta förekomst av olämpliga jordlager.

Samhällseffekter

Säkrare hantering av grundvatten och avfallshantering samt anläggningsarbeten vid den planerade verksamheten.

SGU:s diarienummer: 33-941/2022

Läs SGU:s yttrande Ansökan från Talga AB om tillstånd enligt miljöbalken till gruvverksamhet m.m. vid Nunasvaara Södra i Kiruna kommun (nytt fönster)

Senast granskad 2022-07-05