2022-05-13, SGU yttrande angående översyn av känsliga områden enligt nitratdirektivet

Frågeställning

Jordbruksverket är ansvariga för att vart fjärde år göra en översyn av nitratkänsliga områden i enlighet med EU:s nitratdirektiv 91/676/EEG. SGU har deltagit i arbetet och har slutgiltigt gett sina synpunkter i en yttrande i maj 2022. 

Sammanfattning

SGU anser att grundvattenfrågorna får för lite uppmärksamhet vid avgränsningen av nitratkänsliga områden. SGU lämnar underlag från övervakning av nitrat i enskilda brunnar, där resultat visar på ett mer omfattande problem med nitratpåverkan än vad Jordbruksverket baserar avgränsningen på. Utifrån SGU:s analys skulle framför allt stora delar av Kronobergs län, men även delar av Jönköpings län och Kalmar län, kunna läggas till i avgränsningen av nitratkänsliga områden. SGU efterfrågar också mer sammanhållna områden för avgränsningen i stället för de lokala ”öar” i landskapet som presenteras av Jordbruksverket. Olämplig hantering av gödsling, inklusive stallgödselhantering, kan ge negativa effekter på grundvattnet i anslutning till den enskilda gården och i närliggande fastigheters brunnar, men dessa kväveföroreningar kan sedan också spridas över större områden och under lång tid läcka till ytvatten. Med ”öar” missas lätt den enskilda gårdens påverkan.

SGU är också kritisk till att avgränsningen baseras på församlingsindelningen år 1999. SGU förespråkar en avgränsning utifrån en sammanslagning av ytvattenförekomster till större avrinningsområden (storleksordningen 200-300 för hela landet), där SMHI kan vara behjälplig med indelning. Det är mycket viktigt att beakta vattnets rörelser i landskapet eftersom lokala nitratkällor på gårdsnivå kan resultera i en vattenburen nitratspridning med påverkan på stora områden över lång tid. 

Samhällseffekter

Om SGU:s förslag godkänns kommer stora delar av södra Sverige utgöra nitratkänsligt område, baserat på vattnets flödesvägar. Detta ger en mer relevant och miljömässigt motiverad hantering av övergödningsproblematiken i Sverige.

SGU:s diarienummer: 33-928/2022

Läs yttrandet Översyn av känsliga områden enligt nitratdirektivet (nytt fönster)

Senast granskad 2022-06-30