2022-04-13, Remissvar Centrala begrepp och definitioner inom grön infrastruktur

Frågeställning

SGU ombads att komma med synpunkter på förslag på definitioner av begrepp inom grön infrastruktur.

Sammanfattning

Länsstyrelsen i Jönköpings län har till SGU remitterat ett förslag på centrala begrepp och hur dessa definieras i grön infrastruktur. SGU och andra instanser har fått möjlighet att inkomma med synpunkter på dessa definitioner.

SGU anser att de flesta begrepp och deras definitioner är adekvata och bra ställda. Dock, lämnar SGU ett alternativt förslag till den definition som beskriver ”Naturvärde”. SGU anser inte att den föreslagna definitionen är tillräckligt heltäckande. I det förslag till revidering som lämnats tas en större hänsyn till att naturvärden innehåller både abiotiska och som biotiska delar.

Samhällseffekter

De förslag till definitioner av begrepp inom grön infrastruktur som remissen avser syftar till att ge aktörer och intressenter inom grön infrastruktur ett gemensamt begripbart språk. Den ändring av definitionen till begreppet naturvärde som SGU föreslår ger en bättre bild av hela naturens värdeområde, och inkluderar även den del av naturen som inte är biologisk (dvs mark, jord, vatten mm). Effekten av en sådan definition är att naturvärdeshänsyn blir heltäckande och då också mer korrekt.

SGU:s diarienummer: 33-420/2022

Läs SGU:s Remissvar Centrala begrepp och definitioner inom grön infrastruktur (nytt fönster)

Senast granskad 2022-07-05