2022-04-13, Ansökan om tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken till miljöfarlig verksamhet på fastigheten Åsbymon 2:39 och Åsbymon 2:40 i Eskilstuna kommun

Frågeställning

Eskilstuna Energi och Miljö söker hos MPD tillstånd till deponering av inerta massor i en utbruten grustäkt i grundvattenförekomsten Strömsholmsåsen Eskilstunaområdet. Massorna består av till stor del av lera och den valda platsen lämpar sig för deponering ur ett geotekniskt perspektiv. Samtidigt kan de ditförda massorna komma att laka, även om dom har klassats som inerta. För höga halter hos lakvattnet skulle kunna hota grundvattenförekomstens miljökvalitetsnorm och därmed pågående och framtida vattenförsörjning.

Sammanfattning

SGU menar att trots att massorna klassas som inerta så riskerar lakvatten hålla högre halter än vad som kan tillåtas utifrån risk för påverkan på grundvattenförekomstens miljökvalitetsnorm. SGU har föreslagit att ansökan ska avslås.

Samhällsnytta

SGU har vägt nyttan med att använda befintliga platser med stabila slänter, vilket skulle innebära kostnadseffektiv deponering, mot dagens och framtidens vattenförsörjning. SGU menar att den samhällsnytta som vattenförsörjningsintresset utgör och som genomsyrar vattendirektivet och vattenförvaltningen, överväger.

SGU:s diarienummer: 33-868/2022

Läs yttrandet: Ansökan om tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken till miljöfarlig verksamhet på fastigheten Åsbymon 2:39 och Åsbymon 2:40 i Eskilstuna kommun

Senast granskad 2022-05-25